Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade § 23 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny "Košice – Pereš“, Zmeny a doplnky "Lokalita Krompašská“.
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytný súbor POVRAZY v objektovej skladbe : SO 11.1 Bytový dom B1 SO 11.2 Bytový dom B2 SO 11.3 Bytový dom B3 SO 16 Retailový objekt G SO 20 Komunikácie a spevnené plochy SO 30 Terénne a sadové úpravy
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 29.06.2022 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov.“