Články

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.07.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „KE, rekonštrukcia hate Ťahanovce“
Príslušníci Mestskej polície Košice preverovali oznámenie, podľa ktorého mala maloletá osoba hádzať kamene do psa, ktorý na následky zranení uhynul

Oznámenie

23.07.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebný objekt SO 02 – Spevnené plochy a komunikácie stavby „2 BD Trnavská ul. Košice“