Články

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.07.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti: „CITY TOWER Garbiarska, Košice“ MČ Košice – Staré Mesto, k.ú. Letná
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: 1. učiteľ I. stupňa základnej školy + aprobácia anglický jazyk 2. učiteľ I. stupňa základnej školy + aprobácia anglický jazyk 3. učiteľ II. stupňa základnej školy + aprobácia matematika a informatika 4. asistent učiteľa 5. asistent učiteľa
Kolaudačné rozhodnutie - „Obytný súbor NT3“ v rozsahu stavebných objektov : SO BD1 – Bytový dom SO BD2-3, vchod A a vchod B - Bytový dom SO BD4-5, vchod A a vchod B - Bytový dom SO 01 Hrubé terénne úpravy SO 13 Odberné elektrické zariadenia SO 14 Verejné osvetlenie SO 15 Preložka slaboprúdového vedenia SO 17 Ochrana inžinierskych sietí – časť 17 a časť 17.1 SO 19 Objekty vonkajšej architektúry – časť 3 ks prístreškov pre kontajnery,
Kolaudačné rozhodnutie pre stavebný objekt SO 21.3 Preložka VO, stavby Business Centre Košice III