Články

Zoznam aktuálnych článkov

§ 39, § 39a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Voľné pracovné miesto -Odborný zamestnanec v MŠ – školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, pedagogický asistent
Mesto Košice v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice od dnešného dňa (10. 7. 2019) zavádza dva bezplatné spoje na autobusovej linke č. 21. Určené sú pre dobrovoľníkov Útulku vzájomnej pomoci ľudí a psov, ktorý je na ceste do Hanisky.