Články

Zoznam aktuálnych článkov

Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie o povolení povoľuje zmeny v užívaní časti stavby bytového domu na Ružínskej č. 7 v Košiciach, súp.č. 2437 na Ružínskej 7 v Košiciach, na pozemku podľa registra KN-C parc. č.304 kat. úz. Terasa, kde v nebytových priestoroch na 1.NP je navrhnutá prevádzka starostlivosti o ľudské telo – nechtové štúdio.
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 39, § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov