Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

V súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o stavebné povolenie pre časť stavby s názvom : „Obytný súbor POVRAZY“ - pre stavebné objekty : SO 16 Retailový objekt G, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom 3375/2022-11.1.2/fr-R, 14189/2022 dňa 15. marca 2022 a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal : www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-povrazy-1-etapa-
Rozhodnutie podľa § 88 ods. 1 písm. b/ a ust. § 88a stavebného zákona, podľa vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov