Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania
Vyhlásenie primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý) k rozhodnutiu súdu o neplatnosti nájomnej zmluvy medzi bratislavskou spoločnosťou EEI a mestom Košice.
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.