Komunálny odpad

  •  

Systém zberu

  •  

Triedený zber          

  •  

Zberné dvory

  •  

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

  •  

Odpadové pneumatiky

  •  

Program odpadového hospodárstva mesta KOŠICE na roky 2016 - 2020


NATUR-PACK pri príležitosti Dňa učiteľov spúšťa nový originálny vzdelávací portál o odpadoch, ktorý je určený nielen pre pedagógov, ale aj pre rodičov. Bezplatný online portál www.garbagegobblers.sk obsahuje aktivity, hry, metodiku i materiály na stiahnutie.

Úvodné, predstavujúce video k portálu je pripravené spoločne s autorkou projektu Mgr. art. Táňou Zacharovskou.

Pre uľahčenie zdieľania vzdelávacích videí je pre partnerské samosprávy a verejnosť pripravený špeciálny tutoriál na adrese https://youtu.be/XpNEAzMe3Q8


NATUR-PACK pripravil v rámci originálnych vzdelávacích online aktivitít na témy zero waste, triedenie odpadov a recyklácia odpadov aj videoreportáž o recyklácii papiera v spolupráci s moderátorom Viktorom Vinczem. Ďalšie informácie sú dostupné na webstránke www.triedenieodpadu.skVzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu, v týchto dňoch dochádza k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi.

V zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva sú prevádzky na zber a výkup druhotných surovín, ako aj všetky prevádzky okrem udelených výnimiek (potraviny, lekárne, drogérie, banky, pošty, mobilný operátori) dočasne ZATVORENÉ DO ODVOLANIA.
 
Dochádza však aj k ďalším reálnym obmedzeniam pri výkone služieb v odpadovom hospodárstve. Niektoré prevádzky zberových spoločností pozastavujú alebo obmedzujú triedenie vyzbieraných odpadov z triedeného zberu komunálnych odpadov na triediacich linkách, čo ústi do pozastavenia alebo obmedzenia vývozov triedeného zberu komunálnych odpadov predovšetkým zo zástavieb rodinných domov.

OZV NATUR-PACK situáciu ohľadom preventívnych opatrení pred šírením nákazy koronavírusom starostlivo sleduje a priebežne prijímame opatrenia na úrovni tímu NATUR-PACK.


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Košice za rok 2019 je 46,14%

podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

KOMUNÁLNY ODPAD
 

- odpad z domácností, ktorý je produkovaný pri činnosti fyzických osôb,

- odpad, ktorý sa svojím zložením podobá odpadu z domácnosti, ale je produkovaný podnikateľmi (odpad z kancelárii, prevádzok, inštitútov apod.)

- odpad z nehnuteľností slúžiacich  fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu (zo záhrad, chát, chalúp),

- odpad z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na parkovanie alebo uskladnenie vozidla  používaného pre domácnosť (garáže, garážové stojiská, parkovacie stojiská),

- odpad z čistenia verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo
v jeho správe (odpad z čistenia ulíc),

- odpad z údržby zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo
v jeho správe,

- odpad z údržby ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

 

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM
 
Mesto Košice v súlade s  § 81 ods. 1 zákona o odpadoch zodpovedá za nakladanie
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta.  Na nakladanie s komunálnymi odpadmi sa používajú vrecia,  zberné nádoby  a kontajnery.
V centrálnej pešej zóne mesto zabezpečuje zber komunálnych odpadov len vo vreciach označených logom zmluvnej spoločnosti vykonávajúcej zber.
 
Mesto zodpovedá za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, s triedenými zložkami, s drobnými stavebnými odpadmi, s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi, vrátane odpadu zo zelene a jedlými olejmi a tukmi, s objemnými odpadmi
a odpadmi s obsahom škodlivín, s elektroodpadmi z domácností a batériami a akumulátormi z komunálneho odpadu a s odpadovými pneumatikami.
 
Zmluvná spoločnosť KOSIT a.s. zabezpečuje v súlade so zmluvou zneškodnenie a energetické zhodnotenie komunálnych odpadov v prevádzke Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR.  KOSIT a.s. prevádzkuje na území mesta  šesť Zberných dvorov.
 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta Košice sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane  biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území mesta Košice (ďalej len „VZN“).
VZN je verejne prístupné na webovom sídle mesta  https://www.kosice.sk/vzn/168

 Predošlá strana
Ďalšia strana