Komunálny odpad

 

  •  

Systém zberu

  •  

Triedený zber          

  •  

Zberné dvory

  •  

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

  •  

Odpadové pneumatiky

  •  

Program odpadového hospodárstva mesta KOŠICE na roky 2016 - 2020


Na Slovensku je v plnom prúde príprava zálohového systému pre nápojové plastové fľaše a plechovky, ktorého spustenie je naplánované na 1. 1. 2022. Vzhľadom na rastúce množstvo otázok zo strany výrobcov i verejnosti spoločnosť NATUR-PACK pripravila v spolupráci s organizáciou Správca zálohového systému informačnú reportáž.


Pri príležitosti DŇA ZEME spoločnosť NATUR-PACK pripravila spoločné video iniciatívy MIESTA PREČ, ktorej cieľom je hovoriť o tom, kde končia odpady vytvorené v našich domácnostiach - kde končia, keď ich triedime, ale aj čo sa s nimi deje, keď ich netriedime. Reportáže tohto druhu patria medzi najobľúbenejšie a najsledovanejšie a hovoria o tom, že triedenie odpadov má zmysel. Aj preto v tomto roku budú opäť pokračovať návštevy po slovenských recyklátoroch, u ktorých končia odpady z triedeného zberu z našich samospráv. 
Iniciatíva MIESTA PREČ, ktorú tvoria organizácie INCIEN - Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovakia Going Zero Waste a NATUR-PACK, zároveň vyhlásila súťaž ku DŇU ZEME, do ktorej sa môže zapojiť verejnosť i školy. Viac informácií nájdete na www.naturpack.sk a https://www.naturpack.sk/novinky/iniciativa-miesta-prec-vyhlasuje-sutaz-pri-prilezitosti-dna-zeme-2021/.

 

Ďalšie vzdelávacie videá na tému komunálneho odpadu a triedeného zberu


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Košice za rok 2020 je 34,02%

podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

KOMUNÁLNY ODPAD
 

- odpad z domácností, ktorý je produkovaný pri činnosti fyzických osôb,

- odpad, ktorý sa svojím zložením podobá odpadu z domácnosti, ale je produkovaný podnikateľmi (odpad z kancelárii, prevádzok, inštitútov apod.)

- odpad z nehnuteľností slúžiacich  fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu (zo záhrad, chát, chalúp),

- odpad z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na parkovanie alebo uskladnenie vozidla  používaného pre domácnosť (garáže, garážové stojiská, parkovacie stojiská),

- odpad z čistenia verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo
v jeho správe (odpad z čistenia ulíc),

- odpad z údržby zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo
v jeho správe,

- odpad z údržby ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

 

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM
 
Mesto Košice v súlade s  § 81 ods. 1 zákona o odpadoch zodpovedá za nakladanie
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta.  Na nakladanie s komunálnymi odpadmi sa používajú vrecia,  zberné nádoby  a kontajnery.
V centrálnej pešej zóne mesto zabezpečuje zber komunálnych odpadov len vo vreciach označených logom zmluvnej spoločnosti vykonávajúcej zber.
 
Mesto zodpovedá za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, s triedenými zložkami, s drobnými stavebnými odpadmi, s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi, vrátane odpadu zo zelene a jedlými olejmi a tukmi, s objemnými odpadmi
a odpadmi s obsahom škodlivín, s elektroodpadmi z domácností a batériami a akumulátormi z komunálneho odpadu a s odpadovými pneumatikami.
 
Zmluvná spoločnosť KOSIT a.s. zabezpečuje v súlade so zmluvou zneškodnenie a energetické zhodnotenie komunálnych odpadov v prevádzke Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR.  KOSIT a.s. prevádzkuje na území mesta  šesť Zberných dvorov.
 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta Košice sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane  biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území mesta Košice (ďalej len „VZN“).
VZN je verejne prístupné na webovom sídle mesta  https://www.kosice.sk/vzn/168

 

 Predošlá strana
Ďalšia strana