Prejsť na obsah

Zberné dvory

Občania majú k dispozícii v meste 5 Zberných dvorov na umiestnenie ďalších druhov odpadov, ktoré svojim charakterom alebo tvarom nie je možné umiestniť do zberných nádob na komunálny odpad a na vytriedené zložky. Zberné dvory sú využívané najmä na objemný odpad, drobný stavebný odpad a odpady z obsahom škodlivín.

 

Zberné dvory v Košiciach

 

Pri bitúnku č.11, MČ Košice – Juh

Popradská ul., MČ Košice – Západ

Magnezitárska č. 11/a,  MČ Košice – Ťahanovce - obec

Železiarenská č. 49, MČ Košice – Šaca

Napájadlá, MČ Košice - Nad jazerom

       - Jarmočná 2, MČ Košice – Juh (pre právnické osoby)

 

ZBERNÉ MIESTA PRE OBČANOV

Pri bitúnku 11

Popradská ul.

Magnezitárska 11/a

Železiarenská 49

 Napájadlá

 

 

Prevádzkový čas (okrem sviatkov):

 

Zimný režim (01.10. – 31.03.)                                     Letný režim (01.04. – 30.09.)

Po – Pia: 9:00 – 17:00 hod.                                          Po – So: 7:00 – 18:00 hod.

So:           8:00 – 15:00 hod.

Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00 hod.

 

Zberné dvory (ZD) slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu. Informácie k zberným dvorom a zberným miestam môžete nájsť
na   https://www.kosit.sk/obyvatelia/prevadzka-zbernych-dvorov/

 

Pri odovzdávaní odpadu v Zbernom dvore je občan povinný sa preukázať osobne občianskym preukazom, kde má uvedený trvalý pobyt v rámci mesta Košice alebo rozhodnutím správcu dane, Mesta Košice, ktorým určuje miestny poplatok za komunálne odpady (ak fyzická osoba ako vlastník nehnuteľnosti nemá trvalý pobyt na území mesta).

 

Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom.  Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík.

 

DO ZBERNÉHO DVORA (ZD) je povolené odovzdať nasledovné druhy odpadov v stanovených množstvách

-  stavebná suť do 1 m3, ktorá vzniká pri realizácii drobných stavebných úprav (napr. výmena dlažby v byte, obitá omietka zo stien a pod.), ktoré nepodliehajú ohlasovacej povinnosti stavebnému úradu, resp. vydaniu stavebného povolenia.  Úhrada nákladov je  zahrnutá v miestnom  poplatku.

-  akumulátory 2 – 3 ks z osobných vozidiel (nie z nákladných áut)

-  oleje max. do 5 litrov (v množstve max. z 1 vozidla)

-  elektronický odpad (vŕtačky, rádia, mixér) max. 5 – 10 ks

-  elektronický odpad (TV a chladničky) max. 2 – 3 ks

-  žiarivky, neónové trubice, žiarovky max. 4 – 5 ks

-  riedidlá max. do 5 litrov

-  farby do 10 kg farby

-  obaly od použitých farieb, riedidiel, olejov – max. do 5 ks obalov

-  zrkadlo max. 3 ks

-  drôtené sklo max. 1 – 2 tabule

-  porcelán max. do 10 kg

-  starý nábytok do veľkosti cca 1 obývacej steny – 5 až 8 ks (minimalizovať odpad, t. z. občan je povinný nábytok demontovať a takto upravený nábytok odovzdať v ZD)

-  dvere drevené max. 5 ks

-  drevené okná max. v počte z 1 bytu (max.20 ks okien)

-  plastové okná max. v počte z 1 bytu (max. 20 ks okien)

-  okno z osobného automobilu max. 2 ks

-  biologicky rozložiteľný odpad (t.j. tráva, lístie, konáre, pne stromov a pod.) (hrubšie konáre, pne stromov je potrebné aby občan pred ich odovzdaním do ZD minimalizoval)

-  rozobraté autodiely (tapacirung, plasty) z osobných vozidiel. 

 

DO ZBERNÉHO DVORA (ZD) je ZAKÁZANÉ
prijímať nasledovné druhy odpadov

-  odpady zo škvary ( výmety z vykurovacích zariadení, ako sú rôzne piecky, krby a i.);

-  odpady z azbestu a azbestocementu (strešná krytina – eternit sivý, modrý, eternitová krytina vlnitá; eternitové zvody zo stupačiek a pod.);

-  krytiny z bitúmenového papiera (t.j. asfaltový papier, resp. lepenka);

-  nebezpečné odpady (kyseliny, hydroxidy, zbytky chemikálií vrátane neoznačených chemikálií, herbicídy, pesticídy, insekticídy, jedy rôznych druhov, vrátane otravy na potkany);

-  lieky a liečivá zo zdravotnej príp. veterinárnej starostlivosti;

-  odpady väčšieho množstva, resp. objemu, ako sú uvedené v povolených množstvách;

-   autodiely z nákladných a dodávkových vozidiel;

-  pneumatiky z vozidiel a strojov;

-  akumulátory z nákladných vozidiel, príp. pracovných strojov;

Výnimkou zo zákazu sú odpady:
1. sklenená vata,
2. zvyšky škvary v stavebnom odpade (súčasť rekonštrukcie starých striech),
3. zvyšky bitúmenového papiera, ktoré sú súčasťou dreva zo stavieb (povaly, strechy a pod.),
4. zvyšky asfaltu pri rekonštrukcii chodníkov, cestičiek pri rodinných domoch.

Obsluha ZD ich preberie len v malých, reálnych množstvách, ktoré môžu vzniknúť občanovi pri svojpomocnej rekonštrukcii nehnuteľností.