Články - Verejné súťaže a dražby

Zoznam aktuálnych článkov

Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšieho návrhu na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 877/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 419 m2 , parc. č. 877/2, záhrady s výmerou 243 m2 a parc. č. 1078/9, záhrady s výmerou 48 m2 v k.ú. Šaca, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice a uzavretie kúpnej zmluvy. Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 06.12.2019 do 12.00 hod.

Predošlá strana
Ďalšia strana