Fond zdravia mesta Košice

 


 

Mesto Košice v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Zb. o neinvestičných fondoch je iniciátorom a zakladateľom Fondu zdravia mesta Košice n. f. . Fond je samostatnou právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou. Cieľom fondu je aktívne zapojenie obyvateľov mesta Košice do ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany a podpory zdravia, eliminovanie rizík faktorov zdravia a zlepšovanie zdravotného stavu jeho obyvateľov.

 

Účelom fondu je:

 1. Fond zdravia mesta Košice (ďalej len "fond") je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
 2. Účely, ktoré budú z prostriedkov fondu podporované, sú
  a) všeobecne prospešné účely, najmä
  aa) ochrana a tvorba životného prostredia,
  ab) vytváranie podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta, 
  ac) vytváranie podmienok pre telesný a duševný rozvoj obyvateľov mesta,
  ad) podpora vzdelávania k ochrane zdravia a životného prostredia,
  ae) realizácia projektov na zlepšenie životného prostredia mesta a podmienok života a práce jeho obyvateľov, 
  af) podpora občianskej iniciatívy a zapojenie verejnosti do realizácie vyhlásených projektov fondu,
  b) individuálna humanitná pomoc jednotlivcovi alebo skupine osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
 

Ciele podpory fondu:

Fond bude podporovať účasť verejnosti na riešení problémov na území mesta Košice v oblasti:

a) ochrany a podpory zdravia
b) ochrany a tvorby životného prostredia, najmä obytného a rekreačného prostredia
c) telesného zdravia, najmä pohybové aktivity, výživu a stravovanie, bezbariérovosť pohybu
d) ekologickej výchovy
e) ostatných projektov v životnom prostredí
f) zvyšovania kvality života cez svojpomoc komunity
g) vytvárania priestoru pre motiváciu potenciálnych sponzorov a prispievateľov
h) vytvárania cesty pre urýchlené uskutočnenie námetov a myšlienok občanovSprávna rada fondu na základe uznesenia MZ číslo 35 zo dňa 14.02.2019, s účinnosťou od 19.02.2019 pracuje v zložení:

Predseda správnej rady Fondu zdravia mesta Košice n. f. Mgr. Lucia Gurbáľová
 
Členovia správnej rady Fondu zdravia mesta Košice, n. f. MUDr. Norbert Lukán
MUDr. Ján Sekáč
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová
PhDr. Róbert Schwarcz
MVDr. Zdenko Lipták
Mgr. Martin Seman
 
Revízor Fondu zdravia mesta Košice n. f. Ing. Bc. Juraj Lenhardt, MBA, M.A.

 Uznesením Správnej rady fondu č. 2/2019 zo dňa 15.04.2019 bola za správcu fondu zvolená Ing. Dana Nohajová