Územné plánovanie

Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice


Tr. SNP 48/A, III. poschodie
Tel.: 055/ 6419 471
E-mail:   uhamke @ kosice.sk

Stránkové hodiny:
Pondelok, streda: 9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.00 hod., Piatok : 9.00 - 12.00 hod.

Hlavný architekt mesta Košice:  


a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje koncepčnú, koordinačnú a aplikačnú činnosť v oblasti územného plánovania, vrátane odborného obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov podľa osobitných predpisov,
d) zabezpečuje a aktualizuje súhrn informácií o území mesta z oblasti architektúry a urbanizmu,
e) vykonáva činnosti pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku,
f) zabezpečuje evidenciu pamätihodnosti mesta a spolupracuje s príslušnými inštitúciami podľa osobitného predpisu prostredníctvom osobitnej komisie,
g) zabezpečuje koncepcie priestorového a funkčného využitia jednotlivých častí mesta Košice v súlade s platnou právnou úpravou,
h) posudzuje a kontroluje investičné aktivity fyzických osôb a právnických osôb na území mesta a ich súlad s územným plánom mesta, poskytuje územnoplánovacie informácie k investičným zámerom a vydáva k nim stanoviská,
i) vydáva stanoviská k projektovej dokumentácii pre investorov a určuje urbanisticko-architektonické podmienky pre umiestnenie a realizáciu stavieb,
j) zabezpečuje prípravu, organizáciu a priebeh urbanistických a architektonických súťaží týkajúcich sa investícií v meste po odbornej stránke,
k) spracúva a koordinuje jednotnú koncepciu dopravy na území mesta,
l) sleduje súlad realizovaných dopravných stavieb a dopravných riešení s koncepciou dopravy,
m) zabezpečuje rozvoj dopravného systému s dôrazom na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
n) zabezpečuje realizáciu a vyhodnotenie dopravných prieskumov a posudzuje opatrenia navrhované na zmeny dopravného značenia a organizáciu dopravy s záujme zníženia dopravnej nehodovosti,
o) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a archiváciu digitálnych máp mesta a leteckých ortogonálných fotosnímok mesta,
p) podieľa sa na príprave grafických podkladov pre verejné súťaže,
q) spracováva digitálne územnoplánovaciu dokumentáciu a podklady týkajúce sa katastrálnych a mestských hraníc, grafické vektorové spracovanie katastrálnych hraníc a vektorizáciu účelových máp,
r) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
s) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
t) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Územné plánovanie

Tel.: 6419 464
E-mail:   uhaurban @ kosice.sk   (urbanisti)

 • priebežne sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie s dopadom na činnosť miestnej samosprávy a na podmienky mesta Košice a zapracováva túto legislatívy do chodu a fungovania mesta Košice,
 • priebežne sleduje významnú rozhodovaciu činnosť európskych orgánov (eurlex) s dopadom na činnosť miestnej samosprávy a na podmienky mesta Košice a zapracováva to podľa okolností do chodu a fungovania mesta Košice,
 • podieľa sa vlastným iniciovaním potrebných legislatívnych zmien na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa záujmov miestnej samosprávy,
 • spracováva prehľad o nových právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy mesta Košice na svojom úseku pôsobnosti a informuje o nich kompetentné subjekty,
 • priebežne sleduje aktuálny právny vývoj v oblasti miestnej samosprávy a zabezpečuje presun informácií ku kompetentným zamestnancom a funkcionárom mesta,
 • zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania, vrátane odborného obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov,
 • zabezpečuje a aktualizuje súhrn informácií o území mesta Košice z oblasti architektúry a urbanizmu,
 • metodicky a koncepčne informuje jednotlivé mestské časti o dôležitých zmenách a schválených koncepciách územného plánovania a poskytuje im odborný servis,
 • zabezpečuje koncepcie priestorového a funkčného využitia jednotlivých častí mesta Košice v súlade s platnou právnou úpravou,
 • eviduje podnety na zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie a podľa situácie ich zapracúva do koncepčných materiálov,
 • zúčastňuje sa aktívne na všetkých investičných a priemyselných aktivitách na celomestskej úrovni a posudzuje súlad s územnoplánovacími podkladmi, posudzuje investičné aktivity celomestského významu.

 

Územné plánovanie

Tel.: 6419 472
E-mail:   uhaarch @ kosice.sk   (architekti)

 • zabezpečuje aplikačnú rovinu územného plánovania v meste v súlade s platnou právnou úpravou a jednotlivými nástrojmi územného plánovania,
 • kontroluje spôsoby a postupy realizácie územného plánu mesta Košice a jeho jednotlivých zložiek a častí,
 • zabezpečuje súlad územnoplánovacej dokumentácie na úrovni mesta s reálnym stavom a za tým účelom vykonáva dohľad nad touto činnosťou na celom území mesta,
 • vytvára podmienky a predpoklady pre optimálne riešenia na úseku územného plánovania - a to najmä spätnou väzbou a zapracovaním pripomienok a žiadostí jednotlivých subjektov,
 • poskytuje územnoplánovacie informácie k investičným zámerom a vydáva k nim stanoviská,
 • vydáva urbanisticko-architektonické podmienky pre umiestnenie a realizáciu stavieb,
 • vydáva stanoviská k projektovej dokumentácii pre investorov,
 • zabezpečuje územnú a priestorovú koordináciu v oblasti investorskej činnosti,
 • zabezpečuje prípravu, organizáciu a priebeh urbanistických a architektonických súťaží týkajúcich sa investícií na území mesta po odbornej stránke.
 • správa pamätihodností

 

Dopravná a technická infraštruktúra

Tel.: 6419 466
E-mail:   uhadopr @ kosice.sk

 • spracúva a koordinuje jednotnú koncepciu dopravy na území mesta,
 • priebežne rieši a aktualizuje rozvoj dopravného systému s dôrazom na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a tiež s ohľadom na oprávnené požiadavky jednotlivých subjektov,
 • spracúva a sleduje koncepciu dopravných stavieb a stavieb realizovaných v súvislosti s potrebou dopravných riešení,
 • zabezpečuje realizáciu a vyhodnotenie dopravných prieskumov,
 • posudzuje opatrenia na úseku dopravnej nehodovosti a na navrhovaní zmien dopravného značenia a organizácie dopravy.

 

Územnotechné informácie

Tel.: 6419 479
E-mail:   uhadtm @ kosice.sk

 • vykonáva a zabezpečuje servisnú a informačnú činnosť pre ostatné referáty oddelenia Útvar hlavného architekta mesta Košice,
 • zabezpečuje pre potreby mesta geodetické a kartografické diela,
 • zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu digitálnej technickej mapy mesta Košice,
 • zabezpečuje a kontroluje výkon geodetických a kartografických prác pre potreby mesta, - podieľa sa na príprave grafických podkladov pre verejné súťaže, letecké ortogonálne fotosnímky mesta,
 • zabezpečuje archiváciu a údržbu digitálnych dát, zodpovedá za jej stav,
 • spracúva digitálne územnoplánovaciu dokumentáciu a podklady týkajúce sa katastrálnych a mestských hraníc, grafické vektorové spracovanie katastrálnych hraníc a vektorizáciu účelových máp,
 • úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi na úseku evidencie nehnuteľností a mapových podkladov, ako aj geodetických a kartografických diel.
 • vykonáva evidenciu názvov ulíc, názvoslovnú činnosť a spracúva katalóg ulíc