Prejsť na obsah

Na Mlynskom náhone by sa v lete malo dať člnkovať a v zime korčuľovať

Kolektív autorov Tomáš Hanáček, Katarína Fejo a Katarína Gloneková sa stal víťazom krajinársko-urbanistickej súťaže Revitalizáciu Mlynského náhonu, ktorú koncom júla vyhlásilo Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením (OZ) Mlynský náhon. Uplynulý týždeň o tom jednomyseľne rozhodla päťčlenná porota na čele s Janou Pyškovou, ktorá zároveň vyhlásila aj ďalšie miesta.

Ešte v septembri vybrali porotcovia na základe zaslaných portfólií spomedzi 15 prihlásených účastníkov päť najlepších kolektívov. Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie riešenie na premenu 14-hektárovej zóny nachádzajúcej sa v širšom centre mesta na významný oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom. Ďalšími dôležitými parametrami bol aj rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach.

Víťazný návrh hovorí aj o zmene v doprave na Gorkého ulici 

Svoje návrhy napokon odoslali štyri tímy. Všetci finalisti si za svoje návrhy vyslúžili odmenu vo výške 4000 eur. Autori víťazného návrhu podpíšu v najbližšej dobe zmluvu s Mestom Košice na spracovanie zákazky a licenčné poplatky za autorský dohľad v hodnote 49 000 eur ktorá bude vychádzať z ich úspešného projektu. 

Autori víťazného návrhu vidia Mlynský náhon ako prvok identity mesta, ktorý by sa mohol meniť po etapách. Ich víziou je „ukľudnenie dopravy“ v danom území tým, že by na Gorkého ulice ubudol jeden zo súčasných štyroch jazdných pruhov. Zároveň by na Mlynskom náhone vznikli “mikropriestory”, ktoré by predstavovali miesta komunitného života s rôznym zameraním.

Voda v Mlynskom náhone by predstavovala „živú rieku“, ktorá by slúžila aj na vodné športy a člnkovanie. V rámci ďalších rekreačných aktivít sa kladie dôraz aj na vybudovanie chodníkov pre peších a cyklistov.

V detaile sa návrh sústredil na Vodácky klub na ľavom brehu Mlynského náhonu neďaleko mosta na Hlinkovej ulici, kde by vzniklo pomyselné prepojenie medzi týmto tokom a Hornádom. Na to by nadväzoval skatepark osadený do plochy zelene na jeho pravom brehu. Pri Rokoku sa navrhuje vodná záhrada ako prvok systému adaptačných opatrení na klimatické zmeny. Návrh zároveň uvažuje s kreatívnym riešením premostenia pri Rokoku a odkrytím podzemnej časti Mlynského náhonu od zastávky MHD Mlynská bašta a jeho predĺžením k Jumbo centru.

Porota ocenila lávkový "kruhový objazd" pri Rokoku

„Technický problém s teplovodom je riešený atypickým kruhovým prvkom, ktorý má potenciál stať sa “ikonickým bodom” tohto vodného diela. Utlmenie dopravy na Gorkého ulici umožňuje vizuálne a funkčne prepojiť Kultúrne centrum Tabačka s hotelom Yasmin, čo môže priniesť člnkovanie na Mlynskom náhone v lete a korčuľovanie v zime. Navrhované námestie je výborným mestotvorným prvkom s jasnou kultúrnou funkciou,“ píše sa vo víťaznom návrhu kolektívu autorov okolo Tomáša Hanáčka.

Porota vo svojom hodnotení uvítala, že víťazné riešenie prinášajú vysokú kultúrnu úroveň, kvalitu života a premyslený dizajn a zastavaný priestor postupne mení na ekostabilizačný prvok. Pozitívne hodnotila aj zohľadnenie jednotlivých potrieb obyvateľstva či nadhľad pri spracovaní celkového konceptu riešeného územia. To podľa porotcov dáva výborné predpoklady na dopracovanie detailov riešenia. Ocenili aj to ako sa autori popasovali s riešením problematickej „zhybky“ pri Rokoku, ktorá by bola vo forme kruhovej lávky.

„Návrh je ambiciózny a pritom triezvo rešpektuje princíp realizovateľnosti. Filozofia návrhu líniovej relaxačno – spoločenskej zóny s funkčnými a sociálnymi väzbami na nadväzujúce horizontálne lokality a objekty navádza návštevníka absolvovať celú trasu Mlynského náhonu, z jeho južného bodu až po severnú časť, s postupným rôznorodým využitím jednotlivých funkčných bodov, atrakcii a plôch. V priamej úmere na rôznorodosť funkčných celkov je navrhovaná sprievodná vegetácia vodného toku,“ tvrdí porota v zverejnenej zápisnici.

Viceprimátor Gibóda ocenil, že sa projekt môže postupne realizovať po etapách

Porotcovia taktiež odporúčajú, aby sa kvôli finančnej náročnosti premeny územia v okolí Mlynského náhonu v odhadovanej sume 1,9 milióna eur uchádzalo mesto Košice o zdroje z eurofondov. Košický viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) potvrdil, že vedenie mesta bude mať záujem o tieto finančné zdroje. Zdôraznil, že zvýšenie atraktivity tejto časti mesta bude mať veľký význam nielen pre samotných Košičanov, ale zvýši aj potenciál mesta z pohľadu domácich a zahraničných turistov.  

"Pozitívom prístupu, ktorý sme zvolili, je nielen celkový pohľad na danú lokalitu. Sústredíme sa aj samotný vodný tok či dopravné prepojenia a každodenný peší pohyb obyvateľov. Dôležité je aj rozvrhnutie riešenia na etapy, čo uľahčí aj realizáciu zložitejších častí projektu. Súťaž na tento projekt  bude slúžiť ako príklad pre riešenie budúcich území, kde chcem vyzdvihnúť najmä komunikáciu s verejnosťou, ktorej bude celý Mlynský náhon slúžiť. Takýto prvok je atraktívny a dôležitý pre naše snahy stať sa zelenším mestom a adaptovať sa na zmeny klímy. Aj preto plánujeme pri jeho realizácii využiť zdroje z eurofondov v novom programovom období 2021 - 2027."

Revitalizácia Mlynského náhonu by priniesla hodnotný kus prírody do mestského prostredia

Predseda OZ Mlynský náhon Eugen Ščavnický pokladá za najväčší prínos projektu revitalizácie Mlynského náhonu zapojenie mesta, mestských častí ako aj odbornej a laickej verejnosti. Je to podľa neho znakom, že verejnosť vníma hodnotu verejných priestorov a má záujem podieľať sa na ich tvorbe.

„Veľmi nás potešila zhoda všetkých súťažiacich na znížení dopravnej záťaže v širšom centre mesta a na vytváraní príjemných verejných priestorov pre ľudí so zakomponovaním vodného toku. Návrhy prinášajú hodnotný kus prírody do mestského prostredia a ponúkajú primerané podmienky pre rozvoj biodiverzity v meste. Chcel by som vyzdvihnúť excelentný prístup pracovníkov Útvaru hlavného architekta, poroty, prizvaných expertov aj správcu vodného toku, čo malo rozhodujúci vplyv na priebeh a výsledok súťaže. Veríme, že obnovený Mlynský náhon poskytne pre obyvateľov a návštevníkov tejto lokality nové možnosti relaxu v príjemnom prostredí vodného toku,“ skonštatoval.