Obstarávanie nového územného plánu

Zadanie pre nový Územný plán mesta Košice bolo schválené uznesením č. 588 Mestského zastupiteľstva v Košiciac, dňa 12.12.2016. Znenie schváleného Zadania je zverejnený v prílohe tohto oznamu.
Proces obstarania územných plánov je regulovaný dvomi legislatívnymi predpismi: 1. Stavebný zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (SZ) - ustanovenia §19-§22 a §24-§28. 2. Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (VÚPD) – ustanovenia §7-§9, §12 a §14-18.

Predošlá strana
Ďalšia strana