Prejsť na obsah

Oznámenie o zverejnení overovacej urbanistickej štúdie "Domino II", k. ú. Terasa, Košice - koncept na prerokovanie s odborným výkladom spracovateľa

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti zverejnenie overovacej urbanistickej štúdie „Domino II“, k. ú. Terasa, Košice - koncept na prerokovanie, ktorý je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvar hlavného architekta, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk v sekcii Mesto / Územné plánovanie / Aktuálne oznamy. Verejné prerokovanie územnoplánovacieho podkladu "Overovacia urbanistická štúdia, Domino II" s odborným výkladom spracovateľa sa z dôvodu prevencie šírenia vírusového ochorenia COVID 19 fyzicky neuskutoční.

V záujme koordinácie jednotlivých zámerov v území ako aj dodržania celkového usporiadania územia v súlade s platným územným plánom mesta, oddelenie Útvar hlavného architekta mesta Košice spracovalo zadanie pre Overovaciu štúdiu , ktorá spodrobní platný územný plán, najmä s ohľadom na nevyhnutné investície do dopravnej, technickej a zelenej infraštruktúry, a následne môže slúžiť ako územnoplánovací podklad pre spracovanie Územného plánu zóny pre predmetné územie.

Cieľom štúdie je poskytnúť názor na využitie celého, zatiaľ nezastavaného územia, určiť jeho urbanistické, kompozičné a dopravné napojenia na existujúcu zástavbu a dopravný systém, overiť celkové potrebné kapacity technickej infraštruktúry a vymedziť cenné územia z hľadiska zachovania ekologickej stability a zelene. Urbanistická štúdia Obytného súboru Domino II je spracovaná v stupni „Pracovný koncept na prerokovanie“ a bude prerokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy, kľúčovými vlastníkmi a správcami inžinierskych sietí, a následne dopracovaná o prípadne pripomienky. Štúdia bude nezáväzná, ale ukáže možné riešenie územia ako celku a umožní definovať nevyhnutné technické a environmentálne predpoklady pre jeho rozvoj a zástavbu. Na základe štúdie bude možné etapizovať rozvoj územia po menších častiach, ktoré budú majetkovo-právne pripravené na výstavbu. Pre tieto lokality bude v zmysle záväzných regulatívov UPN-HSA Košice spracované najprv Zadanie a následne Územný plán zóny, ktorý definuje záväzné podmienky pre novú výstavbu v riešenom území. Cieľom zverejnenia OŠ a jej pripomienkovania bude určenie hraníc územia pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny pre predmetné územie.

Pripomienky je možné podávať do 22.02.2021 v písomnej forme poštou na adresu Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Osobné doručenie písomnej pripomienky do podateľne MMK je možné len za podmienky, že to pandemická situácia dovolí. Pripomienky je možné podávať aj v elektronickej forme na emailovú adresu domino-studia@kosice.sk. Každá pripomienka alebo súbor pripomienok musí byť v zrozumiteľnej forme s označením autora podávajúceho pripomienky a jeho adresou.

Odborný výklad spracovateľa vo forme videa: https://youtu.be/U_Ani1GW4uo

Prípadné otázky týkajúce sa odborného výkladu spracovateľa je možné adresovať v elektronickej forme na emailovú adresu domino-studia@kosice.sk do 08.02.2021. Odpovede na otázky k výkladu budú hromadne zverejnené na webovej stránke mesta do 15.02.2021.