Prejsť na obsah

Oznámenie o zverejnení Overovacej štúdie „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ – koncept na prerokovanie s odborným výkladom spracovateľa

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti zverejnenie Overovacej štúdie „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ – koncept na prerokovanie s odborným výkladom spracovateľa, ktorý je k nahliadnutiu na www.kosice.sk v sekcii Mesto / Územné plánovanie / Aktuálne oznamy. Verejné prerokovanie územnoplánovacieho podkladu Overovacia štúdia „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ sa z dôvodu prevencie šírenia vírusového ochorenia COVID-19 fyzicky neuskutoční.

V záujme koordinácie jednotlivých zámerov v území, ako aj dodržania celkového usporiadania územia v súlade s platným územným plánom mesta, oddelenie Útvar hlavného architekta mesta Košice spracovalo Zadanie pre overovaciu štúdiu, ktorá spodrobní platný územný plán, najmä s ohľadom na nevyhnutné investície do dopravnej, technickej a zelenej infraštruktúry, a následne môže slúžiť ako územnoplánovací podklad pre spracovanie územného plánu zóny pre predmetné územie.

Cieľom štúdie je poskytnúť názor pre návrh základného funkčno-priestorového usporiadania riešeného územia s určením primeraného rozsahu zástavby a jej priestorové prepojenie na okolité urbanizované územie, stanoviť koncepciu dopravy riešeného územia (vrátane dopravnej obsluhy všetkých dotknutých pozemkov) a jeho pripojenia na jestvujúcu mestskú cestnú sieť a siete technickej infraštruktúry, vymedziť cenné územia z hľadiska zachovania ekologickej stability a zelene.

Overovacia štúdia „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ je spracovaná v stupni „koncept na prerokovanie“ a bude prerokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy, kľúčovými vlastníkmi a správcami inžinierskych sietí, a následne dopracovaná o prípadne pripomienky. Štúdia bude nezáväzná, ale ukáže možné riešenie územia ako celku a umožní definovať nevyhnutné technické a environmentálne predpoklady pre jeho rozvoj a zástavbu. Pre vymedzenú lokalitu bude v zmysle záväzných regulatívov ÚPN-HSA Košice spracované najprv Zadanie a následne Územný plán zóny, ktorý definuje záväzné podmienky pre novú výstavbu v riešenom území.

Pripomienky je možné podávať do 12.03.2021 prednostne v písomnej forme poštou na adresu: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice alebo v elektronickej forme na emailovú adresu: ku-mlynu-studia@kosice.sk. Osobné doručenie písomnej pripomienky do podateľne MMK je možné len za podmienky, že to pandemická situácia dovolí. Každá pripomienka alebo súbor pripomienok musí byť v zrozumiteľnej forme s označením autora podávajúceho pripomienky a jeho adresou.

Odborný výklad spracovateľa vo forme videa: https://youtu.be/0Iu20dm5CHw

Prípadné otázky, týkajúce sa odborného výkladu spracovateľa, je možné adresovať v elektronickej forme na emailovú adresu ku-mlynu-studia@kosice.sk do 26.02.2021. Odpovede na otázky k výkladu budú hromadne zverejnené na webovej stránke mesta do 05.03.2021.