Prejsť na obsah

Systém zberu komunálneho odpadu

Komunálny odpad zbiera a zváža zberová spoločnosť od obyvateľov 3-krát týždenne v komplexnej bytovej zástavbe a  1-krát do týždňa v rodinných domoch.

Odpad sa zváža zo 110 a 120 litrových kuka nádob a 1 100 litrových čiernych kontajnerov.

Takto vyzbieraný odpad sa odváža do Košickej spaľovne v MČ Barca, kde sa termicky zhodnocuje. 

 

Zber – bytové domy :
 • papier, plasty a kovy – 1x týždenne                        
 • sklo1x za mesiac
 • VKM – 1x mesačne

 

Rodinné domy:

 • vrecový zber – 1x mesačne

 

Kalendáre triedeného zberu nájdete na:

https://www.kosit.sk/obyvatelia/zber-a-odvoz-triedeneho-odpadu/kalendar-triedeneho-zberu/

 

Harmonogram je možné nájsť na:

www.kosit.sk/kalendar-odvozu-komunalneho-odpadu/

 

Zber  vykonávaný pomocou vrecového systému  je určený podľa kalendára, ktorý sa doručuje na začiatku roka  spol. KOSIT a.s.

 • Juh, Barca, Šebastovce, Krásna nad Hornádom, Vyšné Opátske
 • Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Západ, Kavečany, Ťahanovce - obec, Staré Mesto
 • Košická Nová Ves, Sever, Džungľa

 

Drobné stavebné odpady – odpady z bežných udržiavacích prác  vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (najmä úlomky betónu, zvyšky tehál, dlaždíc, obkladačiek, keramiky, sanita).

 

Objemné odpady – odpady, ktoré sa pre svoje rozmery a tvary nevojdú do bežných zberných nádob na komunálne odpady. Je zakázané ich ukladať do zberných nádob a a u stanovištiam zberných nádob na komunálny odpad a separované zložky.

 

Na nakladanie s komunálnymi odpadmi sa používajú vrecia, zberné nádoby a kontajnery:

 • vrecia – 25 l, 50 l, 100 l,
 • zberné nádoby – 110 l, 120 l, 1 100 l,
 • kontajnery – veľkokapacitné a veľkoobjemové (5, 7, 9, 16, 23 a 30 m3).

 

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov v rámci celoročného upratovania odsúhlasujú mestské časti.

 

Na zber komunálnych odpadov zo záhradkárskych lokalít sa používajú:

 • kontajnery - veľkokapacitné a veľkoobjemové (5, 7, 9, 16, 23 m3)

Na odpad zo zelene sa používajú:

 • kontajnery - veľkokapacitné a veľkoobjemové (5, 7, 9, 16, 23 a 30 m3).

  

Harmonogram celoročného upratovania je možné nájsť, podľa jednotlivých MČ na:

https://www.kosit.sk/obyvatelia/celorocne-upratovanie/harmonogram-celorocneho-upratovania/

 

Čas odvozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu sa v meste vykonáva
od 6:00 do 18:00 hod. okrem nedele.

 

Výdaj vriec – 25 l, 50 l a 100 l na komunálny odpad pre poplatníkov je:

 • KOSIT a.s., Rastislavova č. 98, Košice
 • Drogéria – papier, Mäsiarska ulica 3, Košice.

Tieto vrecia si môže fyzická osoba a právnická osoba prevziať na základe vydaného  potvrdenia Mesta Košice ako správcu dane k určenému  miestnemu  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa riadi Všeobecným záväzným nariadením Mesta Košice č.238 https://www.kosice.sk/vzn/238

 

Kontakty a informácie o odpadovom hospodárstve poskytuje:

 

Mesto zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, oddelenými zložkami v rámci triedeného zberu, oddelene  vytriedenými odpadmi z domácností s obsahom škodlivín  a objemnými odpadmi prostredníctvom zmluvného  partnera  spoločnosťou  KOSIT a.s. Košice.