Prejsť na obsah

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Na zber odpadov zo zelene, ako časti biologicky rozložiteľných odpadov sa využívajú veľkokapacitné kontajnery. Pri nakladaní s odpadmi zo zelene majú občania možnosť kompostovania v kompostovacích zásobníkoch a možnosť odovzdania odpadu do zberného dvora, alebo priamo do mestskej kompostárne. Od 08/2018 má každá domácnosť v rodinnom dome so záhradou možnosť požiadať o kompostovací zásobník.
 
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady, najmä odpady zo zelene, ktoré vznikajú z údržby verejnej zelene sú materiálovo zhodnocované v mestskej kompostárni, prevádzka záhrada Bernátovce, ktorú prevádzkuje mestský podnik Správa mestskej zelene.
 
Za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, vrátane jedlých olejov a tukov, ktorý pochádza od fyzických osôb z domácností zodpovedá mesto. Za odpad pochádzajúci z prevádzkovania zariadenia spoločného stravovania (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych služieb, stravovacie  prevádzky zdravotníckych zariadení a pod) zodpovedá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba.
 
Mesto nezaviedlo a nezabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov od fyzických osôb z domácností, v súlade s § 81 ods. 21  písm. a) zákona o odpadoch. Mesto zabezpečuje energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností v Spaľovni odpadov Košice – TERMOVALORIZÁTOR, ako v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1.
 
Fyzické osoby zhromažďujú biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností
do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Jedlé tuky a oleje môžu občania odovzdať v Zbernom dvore.


Prílohy

1. PDF 1,1 MB Kompostovanie informačný leták
2. PDF 1,12 MB Komunitné kompostovanie informačný leták
3. PDF 657,97 KB 10 tipov AKO NEPLYTVAŤ S POTRAVINAMI informačný leták
4. PDF 628,2 KB PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV v domácnosti informačný leták
5. PDF 1,15 MB VYUŽITIE BIOLOGICKÉHO ODPADU NA ZÁHRADE informačný leták