Prejsť na obsah

Ako nakladať s odpadovými pneumatikami

Podľa § 4 ods. 17 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 238 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len „VZN“): Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík alebo na zberný dvor.

Podľa § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je distribútor pneumatík povinný zabezpečiť po celú prevádzkovú dobu na miestach výkonu svojej podnikateľskej činnosti spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku, spôsob a dátum uvedenia pneumatík na trh. 

Podľa§ 71 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch je distribútor pneumatík povinný dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré mu odovzdáva konečný používateľ, presahuje jeho skladové možnosti. Podľa§ 69 ods. 8 zákona o odpadoch: Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.

 

Podľa § 5 ods. 5 VZN č. 238 Odpadové pneumatiky je možné odovzdať a zhromažďovať
na Zberných dvoroch v Košiciach:

  • Pri bitúnku 11,
  • Popradská,
  • Magnezitárska 11/A,
  • Železiarenská 49,
  • Napájadlá.