Prejsť na obsah

Kuchynský biologický odpad

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

Od januára 2023 mesto Košice pristúpilo k povinnosti triediť biologicky rozložiteľný odpad zo všetkých domácností v meste.

 

Ako systém funguje pre obyvateľov rodinných domov

 • Každej domácnosti žijúcej v rodinnom dome je v úvode mesiaca január 2023 až k dverám nehnuteľností bezplatne doručená vlastná zberná nádoba, 30 litrové hnedé vedro označené nápisom Kuchynský BIO odpad.
 • V bezplatne doručenom vedre je vložená 1 rolka vriec = 25 kusov.
 • Doručené vrecia sú jediné,ktorých používanie je pri zbere povolené. Ich účelom je chrániť nádobu pred znečistením.
 • Obyvatelia majú BIO odpad z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez použitia akýchkoľvek ďalších vrecúšok a sáčkov.
 • Pri každom zbere bude odpad vo vreci odvezený a domácnosti bude vrátená prázdna nádoba na ďalšie použitie.
 • Do prázdnej nádoby vloží obyvateľ nové vrece z bezplatne doručeného balíčka. Nádoba je následne pripravená na ďalšie použitie.
 • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje zber a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie 1 x týždenne.
 • Zber prebieha v čase od 6:00 do 18:00.

 

Ako systém funguje pre obyvateľov bytových domov

 • K stanovištiam kontajnerov pri bytových domoch pribudne v úvode mesiaca január 2023 nová zberová nádoba hnedej farby s označením Kuchynský BIO ODPAD
 • Každá hnedá zberová nádoba je opatrená čiernym vrecom. Tieto vrecia sú jediné, ktorých používanie je pri zbere povolené. Ich účelom je chrániť nádobu pred znečistením.
 • Obyvatelia majú BIO odpad z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez použitia akýchkoľvek ďalších vrecúšok a sáčkov.
 • Pri každom zbere bude odpad vo vreci odvezený, do nádoby bude vložené nové vrece a nádoba bude pripravená na ďalšie použitie.
 • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje vyprázdnenie hnedých nádob a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie 2 x týždenne

 

Ukážka označenia hnedých nádob na zber kuchynského BIO odpadu v meste Košice:

                     

 

Do hnedých nádob obyvatelia triedia výhradne biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne podľa nasledujúceho prehľadu: 

Leták v čitateľnom pdf formáte je umiestnený v časti Komunikačné materiály na stiahnutie.

 

Máte otázky? 

Píšte na:  triedim.BIO@kosit.sk

 

Komunikačné materiály na stiahnutie

Čo patrí do kuchynského BIO odpadu

Informačný leták pre obyvateľov rodinných domov

Informačný leták pre obyvateľov domov v mestskej časti Staré Mesto

 

Často kladené otázky

Ako často prebieha zber odpadu z kuchyne?

Nádoby pri bytových domoch sú vyprázdňované dvakrát týždenne. Po každom vyprázdnení nádoby je do nej vložené nové 240 litrové vrece.
Vedierka od rodinných domov sú vyprázdňované jedenkrát týždenne.

Má byť odpad ukladaný do zberovej nádoby v kompostovateľných vrecúškach?

Pred spustením zberu kuchynského BIO odpadu v Košiciach bežal od júla 2021 pilotný projekt, súčasťou ktorého boli i kompostovateľné vrecká. Tie spôsobovali najväčšiu oštaru. Pri nesprávnom skladovaní vlhli, trhali sa, vlhký odpad ich rozkladal a zas sa len trhali. Po spotrebovaní kompostovateľných vreciek, ktoré obyvatelia pilotnej lokality dostali bezplatne, sa otvorila diskusia k téme ich celkom vysokej nákupnej hodnoty a nevôli investovať do tejto položky z domáceho rozpočtu. Záverom je, že do systému zberu v Košiciach vrecká nevstupujú. Žiadne. Ľudia si majú dosť na čo zvykať, tak bolo toto pravidlo nastavené jednoznačne, aby nedošlo k pochybám a znehodnocovaniu vyzbieraného odpadu.

Bude nám do kuchyne bezplatne dodaná nejaká nádoba?

Počas už spomínaného pilotného projektu ktorý bežal od júla 2021, boli do domácností doručené i 10 litrové hnedé vedierka do kuchyne. Medzi reakciami od obyvateľov sa našli i také, ktorým doručená veľkosť / farba / materiál košíka nevyhovovala či už kvôli priestorovým možnostiam, alebo individuálnemu imidžu kuchyne. Voľba vhodnej nádoby, rovnako ako pri smetnom koši na komunálny odpad alebo nádob na triedenie odpadu v domácnosti, je ponechaná na zvážení vlastných možností v každej domácnosti.

Prečo dostávajú obyvatelia rodinných domov vlastné hnedé vedro na zber a ľudia z panelákov nie?

Pre domácnosti v panelákoch je dostupná spoločná zberová nádoba hnedej farby a objeme 240 litrov pri ostatných kontajneroch v stanovišti pri bytovke. Odtiaľto bude odpad odvážaný dvakrát týždenne.
Domácnosti v rodinných domoch spoločné stanovištia nemajú a z toho dôvodu je pre nich potrebné zabezpečiť vlastné zberové nádoby –  30 litrové hnedé vedrá, z ktorých bude KOSIT odpad pravidelne raz týždenne odvážať.

Vzniká v okolí nádob na zber BIO odpadu špecifický zápach?

Je potrebné si uvedomiť, že biologicky rozložiteľný odpad domácnosti produkovali i pred zavedením samostatného zberu. Tento bol ukladaný doma do klasických košov v kuchyni a pred bytovkou / domom do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad. V novom scenári je rovnaký odpad vkladaný do samostatnej  nádoby na zber bioodpadu. Dostatočnou frekvenciou zberu a za predpokladu, že nádoby budú po použití zatvorené vekom, by zápach nemal byť výrazný.

Patria do hnedej nádoby i papierové servítky alebo rolky od toaletného papiera?

Zber kuchynského odpadu sa vo svojich pravidlách líši od klasického kompostovania. Do hnedých nádob servítky ani rolky od toaletného papiera nepatria. Slúžia výhradne na zber biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne.

Môžem do nádoby na BIO odpad uložiť i jedlý tuk napríklad po vyprážaní?

Jedlé oleje a tuky je v Košiciach možné zbierať samostatne do uzatvárateľných plastových fliaš a tie následne vhodiť do oranžových čiernych nádob umiestnených vo vybraných stanovištiach kontajnerov, či v partnerských predajniach s potravinami. Do takéhoto zberu sa zapojili i desiatky košických škôl, kde je možné využiť zbernú nádobu priamo v areáli. Pre tých, ktorí nepreferujú samostatný zber, je povolené použité jedlé oleje a tuky navoľno ukladať do zberných nádob. Predpokladáme, že ak niekto olej alebo jedlý tuk samostatne nezbiera, nevyleje do nádoby naraz väčšie množstvo. Dôležité je, aby tento odpad nekončil v kanalizácii.

Kam je odpad po zbere odvážaný?

Materiál zo zberu kuchynského odpadu z domácností obyvateľov Košíc je energeticky a materiálovo zhodnotený v bioplynovej stanici. Bioplynová stanica spoločnosti Eko-Salmo Plus, s .r. o. pri obci Kokšov-Bakša je vybudovaná pre účely zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov cestou výroby a využitia bioplynu na výrobu elektrickej energie. Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje hodnotný zdroj pre výrobu alternatívnej energie a organického hnojiva (digestát).

Aká sú najčastejšie odpozorované chyby triedenia?

 • Odmietanie triedenia. Dôvodom môže byť nevedomosť, neochota alebo nesúhlas akceptovať diskomfort.
 • Odpad z kuchyne vkladáme do plastových vreciek alebo vyhadzujeme rovno s obalmi.
 • Bioodpad z kuchyne nevytriedime dôkladne a tak ho do hnedých nádob vkladáme znehodnotený o plasty, sklo, papier,  či zmesový komunálny odpad.

Za jedinú ďalšiu chybu považujeme, že nádoby  ostávajú po použití otvorené. Je veľmi dôležité vždy po vložení odpadu veko nádoby riadne uzavrieť. 


Viac informácií je zverejnených na stránke spoločnosti KOSIT