Triedený zber komunálnych odpadov

Mesto Košice zabezpečuje triedený zber nasledujúcich zložiek: 

  • papier,
  • plasty,
  • kovy,
  • sklo,
  • viacvrstvové kombinované materiály.

 

V MČ Košice - Západ je zabezpečený aj zber bieleho skla. Pre triedený zber sú určené
v častiach so sídliskovým charakterom zástavby 1100 litrové kontajnery s farebným odlíšením. V lokalitách s rodinnými domami sú určené na zber triedených zložiek 100 litrové farebne odlíšené plastové vrecia.

 

Zber  vykonávaný pomocou vrecového systému  je určený podľa kalendára, ktorý sa doručuje na začiatku roka spol. KOSIT a.s.:

-            I. Juh, Barca, Šebastovce, Krásna nad Hornádom, V. Opátske

-            II. Myslava, Pereš, Lorinčík, Poľov, Západ, Kavečany, Ťahanovce - obec, Staré Mesto

-            III. Košická N. Ves, Sever, Džungľa

 

Kalendáre triedeného zberu nájdete na:

https://www.kosit.sk/obyvatelia/zber-a-odvoz-triedeneho-odpadu/kalendar-triedeneho-zberu/

 

HARMONOGRAM triedeného zberu na október 2021 

 

Pozrite si „Čo kam patrí ?“

 

https://www.naturpack.sk/downloads/plagat_triedenie_typ_c.pdf

http://www.odpady-portal.sk/Dokument/102883/nova-aplikacia-pomaha-slovakom-triedit-odpad.aspx

 

           

 

V meste Košice je zavedený pre občanov triedený zber odpadov formou 1100 l kontajnerov na sídliskách a vrecovým systémom v rodinných domoch. Triedia sa nasledovné komodity:

papier (modrou farbou označený kontajner),

plasty a kovy (žltý),

sklo (zelený)

viacvrstvové kombinované materiály (ďalej len „VKM“) (červený)

a biele sklo (biely).

Obyvatelia rodinných domov používajú vrecia na kombinovaný zber – plasty, kovy, VKM (žlté), papier  (modré), sklo (zelené). Povinný zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, tzv. odpadov zo zelene (okrem vznikajúcich prevádzkovateľom kuchyne) mesto zabezpečuje formou veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len „VKK“) na základe individuálnych objednávok. Každá domácnosť v rodinnom dome so záhradou má od 08/2018 možnosť požiadať mesto o poskytnutie kompostovacieho zásobníka.  V súlade s § 81 ods. 21 písm. a) zákona o odpadoch mesto nezaviedlo a nezabezpečuje triedený zber  kuchynského odpadu z domácností, nakoľko pre tieto odpady zabezpečuje energetické zhodnotenie v spaľovni odpadov, činnosťou R1. Triedený zber objemných odpadov je zabezpečený formou tzv. celoročného zberu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú rozmiestňované po dohode s jednotlivými mestskými časťami.

 

Nakladanie s elektroodpadmi  z  domácností

Obyvatelia mesta majú možnosť zberu vyradených odpadov z elektrických a elekronických zariadení (ďalej len „OEEZ“) ich odovzdaním v Zberných dvoroch, prostredníctvom obchodných reťazcov pri kúpe nového spotrebiča a odovzdaní starého spotrebiča
na výmennej báze typovo zhodného výrobku (kus za kus), tzv. spätný zber.

Mesto Košice má uzatvorené zmluvy podľa § 81 ods. 13 zákona o odpadoch
so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú výkup tohto odpadu. 

 

Zber batérií a akumulátorov

Mesto Košice má uzatvorené zmluvy podľa § 81 ods. 13 zákona o odpadoch
so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú výkup tohto odpadu. Obyvatelia môžu odovzdať tento druh odpadu aj v Zberných dvoroch.

 

Zber objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín:

Mesto zabezpečuje v súlade s § 81 ods. 7 písm. g) zákona o odpadoch,  povinnosť min. 2 x
do roka zber  a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. Mesto v rámci tzv. celoročného upratovania (február – november) rozmiestňuje v spolupráci s jednotlivými mestskými časťami veľkokapacitné a veľkoobjemové kontajnery (ďalej len „VKK“)  na tento účel.