Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Územný plán zóny "Košice, Obytná zóna Poľov – Pažiť"; Textová časť; Širšie vzťahy; Komplexný urbanistický návrh riešenia územia a dopravy; Výkres technickej vybavenosti; Regulačný výkres; Doložka civilnej ochrany; Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na Stavebné objekty: SO 02 Recyklácia, SO 16 Oplotenie, SO 17 Sadové úpravy a Prevádzkové súbory
Územný plán zóny Obytná zóna Košice - Girbeš I Textová časť V1 - Širšie vzťahy V2 - Komplexný urbanistický návrh a doprava V3 - Vodné hospodárstvo V4 - Energetika a telekomunikácie V5 - Priestorová a funkčná regulácia V6 - Doložka civilnej ochrany V7 - Schéma záväzných častí a VPS
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na II. polrok 2023 bol schválený na základe Uznesenia č. 220 z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 13. 06. 2023. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2023 bol zverejnený dňa 30. 05. 2023 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Územný plán zóny IBV ulica Ku mlynu, Košice - Šaca Sprievodná správa Záväzná časť V 1 - Širšie vzťahy V 2 - Komplexný urbanistický návrh V 3 - Dopravné vybavenie V 4 - Technické vybavenie V 5 - Priestorová a funkčná regulácia
Územný plán zóny Košice - Tlačiarne Textová časť V 01a - Širšie vzťahy - technická infraštruktúra V 01b - Širšie vzťahy - doprava a krajinno-ekologický plán V 02 - Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy V 03 - Návrh technickej infraštruktúry - vodovod a kanalizácia V 04 - Návrh technickej infraštruktúry - zásobovanie el. energiou, teplom a plynom V 05 - Regulačný výkres a verejnoprospešné stavby V 06 - Doložka civilnej ochrany Schéma záväznej časti a verejnoprospešné stavby
Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre kvalitnú športovú prípravu pre deti ZŠ a MŠ Želiarska, pre deti navštevujúce mládežnícke a športové kluby a zároveň prispieť k rozvoju amatérskeho športu v nižších ligách a zvýšeniu telesnej zdatnosti
Komplexný urbanistický návrh, návrh technickej infraštruktúry a regulatívy, stav zmien a doplnkov ÚPN-Z Košice-Myslava január 2023
Územný plán zóny Košice - Šaca, IBV Kaštieľ; Textová časť; V-1 Širšie vzťahy; V-2 Komplexný urbanistický návrh, Návrh dopravy; V-3 Technická infraštruktúra; V-4 Regulačný návrh; V-5 Doložka civilnej ochrany; Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb