Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Územný plán zóny Obytná zóna Grot - IV, Textová časť, V-01 Širšie vzťahy, V-02 Komplexný urbanistický návrh, V-03 Vodné hospodárstvo, V-04 Energetika, V-05 Regulačný výkres, V-06 Doložka civilnej ochrany a V-07 Schéma záväzných častí a VPS
Územný plán zóny Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves Textová časť V1 - Širšie vzťahy V2 - Komplexný urbanistický návrh V3 - Návrh dopravy V4 - Vodné hospodárstvo V5 - Energetika a telekomunikácie V6 - Regulačný výkres V7 - Doložka civilnej ochrany V8 - Schéma záväzných častí a VPS V9 - Urbanistický detail
Územný plán zóny Košice - Šebastovce Textová časť V1 - Širšie vzťahy V2 - Komplexné urbanistické a dopravné riešenie V3 - Technická infraštruktúra V4 - Regulačný výkres s vyznačením VPS V5 - Doložka civilnej ochrany
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na I. polrok 2022 bol schválený na základe Uznesenia č. 830 z XXVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 16. 12. 2021. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2022 bol zverejnený dňa 30. 11. 2021 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom posilnenia aplikácii IKT, zavedením nových elektronických služieb v meste Košice, prispieť k zvýšeniu kvality a dostupnosti eGovernment služieb.
Cieľom projektu je vytvoriť jednotný systém pre integráciu smart riešení vo verejnom osvetlení a doprave. Modernizáciou technológií sa zvýši ich kvalita, štandardy, efektivita a zabezpečí sa zber dát vrátane ich analýz.