Články

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby bytového domu na Ipeľskej č. 4,6 v Košiciach, súp. č. 173 na pozemku podľa registra KN-C parc. č. 82,83, kat. úz. Terasa, kde v nebytových priestoroch na prízemí vchodu na Ipeľskej ul. č. 6 (č.m. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04) je navrhnutá prevádzka starostlivosti o ľudské telo – manikérske služby.
Letná prázdninová činnosť v Centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 2019
Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Rakúskej republiky v Slovenskej republike, Margit Bruck Friedrich, navštívila v týchto dňoch prvýkrát Košice. Súčasťou jej programu v metropole východu bola návšteva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Technickej univerzity Košice, ale aj stretnutie s viceprimátorom mesta Košice, Marcelom Gibódom.