Články

Zoznam aktuálnych článkov

test - Zoznam odchytených zvierat Mestskou políciou od 12.11 do 25.11. 2019
Kolaudačné rozhodnutie v súlade s ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona a ust. § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Oznámenie o začatí stavebného konania, podľa ust. § 61, ods. 4, zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre zmenu dokončenej časti stavby súpisné číslo 2416, na pozemku KN-C č. 4312/52, katastrálne územie Terasa (bytový komplex Borovicový háj na Popradskej u. č. 64/F, v Košiciach), spočívajúcu v stavebných úpravách nebytových priestorov vo vchode „F“ bytového domu, na účel výstavby bytových priestorov
Oznámenie o začatí konania vo veci ukončenia realizácie plánu prác a výzva pre združenia s právnou subjektivitou verejnou vyhláškou podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže (viď príloha).
Festival sakrálneho umenia je jedným z tradičných podujatí, ktorým každoročne počas novembra ožije metropola Východného Slovenska. Tento rok napíše už svoju jubilejnú 30.kapitolu. Od 10. – 24. novembra 2019 je pre Košičanov a návštevníkov mesta pripravená pestrá mozaika rôznych žánrov.
„Generel umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Mestskej pamiatkovej rezervácie a jej ochranného pásma“ analyzuje súčasný stav, definuje negatívne javy v riešenom území, návrhy na ich odstránenie a na dotvorenie verejného priestranstva a stanovuje princípy a pravidlá umiestňovania umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných prvkov v historicky hodnotnom území Košíc s cieľom zachovania a prezentácie pamiatkových hodnôt v území a vytvárania kvalitného verejného priestranstva.