Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Iniciatíva „Ďakujeme Slovensko“ pripravilo sériu podujatí ukrajinskej komunity, ktoré majú za cieľ odvďačiť sa Slovensku prostredníctvom dobrovoľníckej práce za prijatie a pomoc v čase núdze. Dobrovoľníci z Ukrajinci upratali aj s pomocou mesta a Správy mestskej zelene viaceré obľúbené lokality Košičanov.
Verejná vyhláška - stavebné povolenie pre stavbu: „Obchodné centrum Košice, Pri hati“, v skladbe stavebných objektov SO 08 Úprava existujúcich komunikácií, SO 08.2 Úpravy na obslužnej ulici Pri hati; SO 09 Areálové komunikácie a spevnené plochy
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.01.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Využitie tepla zo spalín narážacích pecí“
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „WatsoNova – polyfunkčný súbor, ulica Watsonova, Festivalové námestie, Stará spišská cesta, Košice“, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Územné rozhodnutie pre stavbu "Modernizácia prekladiska INTERPORT v Haniske pri Košiciach" na pozemkoch KN-C parcelné čísla 258, 257, 263/1, 261, 262/1, 262/5, 263/8, 264/5, 263/9, 264/4, 278, 279, 265, 264/1, 263/7, 266, 263/6, 3629, 3616, 268/1, 262/4, 269/7, 269/9, 269/1, 268/6, 268/9, 267/7, 268/10, 267/5, 267/6, 268/8, 268/7, 269/6, 267/1, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3625, 3627, 3617, 3624, 3640, 3585, 3589, 244/1, 256/1 a 247/3 v katastrálnom území Železiarne, v areáli prekladiska Haniska, v Košiciach, MČ Košice – Šaca, okr. Košice II tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese umiestnenia stavby spracovanom na podklade katastrálnej mapy