Prejsť na obsah

Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie pod priamym riadením 1. zástupcu riaditeľa magistrátu Ing. Richarda Dlhého
e-mail*:  richard.dlhy @ kosice.sk

MMK, Tr. SNP 48/A, I. poschodie blok "F", č.dv. 105
Tel.: +421-(0)55-6419 246

Vedúci oddelenia:   PhDr. Eva Dudová 
e-mail*:  eva.dudova @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Vedúci oddelenia priamo riadi činnosť:

a) prípravy podkladov pre tvorbu rozpočtu za oblasť sociálnych vecí,
b) prípravy podkladov,  spracovania žiadosti o príspevok MPSVaR poskytovaný v súlade so zákonom o sociálnych službách, vrátane kontroly dodržiavania usmernení vo veci  čerpania a vyúčtovania priznaného finančného príspevku MPSVaR SR,
c) prípravy a spracovania žiadostí o dotácie a iné nenávratné mimorozpočtové zdroje na podporu aktivít v oblasti sociálne práce,
d) zabezpečenia komplexnej koordinácie dobrovoľníckej činnosti,
e) výkonu osobitného  príjemcu pre dávky hmotnej núdze a prídavky na deti,
f) prípravy podkladov, spracovania, zabezpečenia   a kontroly plnenia odvetvových koncepcií v oblasti sociálnej a bytovej,
g) zabezpečenia sociálnych pohrebov.Referát posudkových činností a sociálnych služieb

 

Vedúci referátu:  Mgr. Oľga Pajdalová
Tel.: +421-(0)55-6419  352
e-mail:   olga.pajdalova @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje činnosti potrebné na vydanie rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu ako to vyplýva zo zákona o sociálnych službách v rámci toho:
- vykonáva terénnu sociálnu prácu v domácnosti žiadateľa o sociálnu službu,
- vypracúva:
 1. sociálne posudky o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
 2. komplexné posudky o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
 3. rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
- zabezpečuje vypracovanie zdravotného posudku,
- vedie dokumentáciu a evidenciu vydaných posudkov a rozhodnutí,
- sleduje a zabezpečuje preposudzovanie odkázanosti na sociálnu službu v prípadoch kedy bola lekárom určená povinnosť prehodnotenia zdravotného stavu po uplynutí určeného času, resp. v prípadoch zmeny zdravotného stavu a sociálnej situácie odkázanej osoby.
d) zabezpečuje, resp. sprostredkuje zabezpečovanie sociálnej služby podľa vydaného rozhodnutia v rámci toho:
- vedie evidenciu žiadateľov o sociálnu službu a zverejňuje jej aktualizáciu na www.kosice.sk,
- spolupracuje s poskytovateľmi sociálnej služby na území mesta Košice aj mimo mesta,
e) monitoruje a sleduje kvalitu poskytovaných sociálnych služieb subjektami zriadenými mestom a mestskými časťami. 
f) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu  v  informačnom systéme, 
g) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva, 
h) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov. Referát krízovej intervencie

 

Vedúci referátu:  Mgr. Igor Rolný
Tel.: +421-(0)55-6419  133
e-mail:   igor.rolny @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú  samosprávu mesta v svojej pôsobnosti  a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta, 
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vo svojej pôsobnosti, 
c) zabezpečuje všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o sociálnoprávnej ochrane v platnom znení, v rámci toho:
 1. vykonáva terénnu sociálnu prácu v domácnostiach rodín ohrozených maloletých a mladistvých a v domácnostiach rodín detí umiestnených do náhradnej rodinnej starostlivosti,
 2. vypracúva vyjadrenia o povesti osoby a rodiny pre účely súdu a iných inštitúcií,
 3. rozhoduje o priznaní jednorazového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého,
d) zabezpečuje a koordinuje činnosť komunitných centier pôsobnosti mesta Košice, 
e) vykonáva terénnu a komunitnú sociálnu prácu, 
f) koordinuje, zabezpečuje a vykonáva aktivity smerujúce k postupnej likvidácií nelegálnych osídlení, 
g) zabezpečuje a organizuje preventívne a výchovné  aktivity pre všetky skupiny ohrozených osôb vrátane maloletých detí a mladistvých, 
h) zabezpečuje a organizuje voľnočasové aktivity pre maloleté deti a mladistvých, 
i) vypracúva stanoviská, posudky a hodnotenia pre potreby Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a  orgánov činných v trestnom konaní, 
j) spolupracuje so štátnymi, neverejnými a cirkevnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti pomoci rodinám s deťmi a osamelým osobám odkázaných na pomoc a krízovú intervenciu, 
k) zabezpečuje komplexnú koordináciu dobrovoľníckej činnosti, 
l) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
m) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
n) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát sociálneho bývania

 

Vedúci referátu:  Mgr. Jana Weiss
Tel.: +421-(0)55-6419 300
e-mail:   jana.weiss @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú  samosprávu mesta v svojej pôsobnosti  a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta, 
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vo svojej pôsobnosti, 
c) vedie komplexnú agendu súvisiacu s prideľovaním všetkých druhov sociálnych bytov v rámci toho:
- preskúmava všetky žiadosti o pridelenie sociálneho alebo iného bytu,
- posudzuje nárok na pridelenie niektorého druhu sociálneho bytu podľa platného VZN,
- v prípade potreby overuje pravdivosť údajov uvedených v doručenej žiadosti,
- vykonáva šetrenia v domácnosti žiadateľa o pridelenie sociálneho bytu,
d) pripravuje podklady na rokovanie osobitnej komisie menovanej primátorom mesta za účelom posúdenia nároku na pridelenie bytu, 
e) organizuje rokovanie osobitnej komisie podľa pokynov primátora resp. ním povereného námestníka, 
f) vedie a zverejňuje poradovníky žiadateľov na sociálne byty na www.kosice.sk
g) vedie evidenciu voľných bytov, 
h) spolupracuje s BPMK s.r.o., 
i) rieši a zabezpečuje agendu núteného výkonu rozhodnutí správnych orgánov a súdov v súvislosti s bytovým fondom mesta (vypratanie bytu, náhradné bývanie), 
j) podieľa sa na tvorbe a príprave koncepcií a rozvojových zámerov v oblasti bývania, 
k) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu  v  informačnom systéme, 
l) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva, 
m) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov. Referát riadenia sociálnych služieb

 

Vedúci referátu:  Ing. Martin Vatra
Tel.: +421-(0)55-6419 920
e-mail:    martin.vatra @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú  samosprávu mesta v svojej pôsobnosti  a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta, 
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vo svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje plánovanie, rozširovanie kapacít a rozvoj sociálnych služieb na území mesta Košice,
d) zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. v platnom znení , v rámci toho zabezpečuje:
- odborné činnosti:
 1. základné sociálne poradenstvo,
 2. špecializované sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa prílohy č. 4,
 4. sociálna rehabilitácia,
 5. ošetrovateľská činnosť,
 6. pracovná terapia,
- obslužné činnosti:
 1. ubytovanie,
 2. stravovanie,
 3. upratovanie,
 4. pranie,
 5. žehlenie,
 6. údržba bielizne a šatstva,
 7. poskytovanie ďalších vecných plnení spojených s poskytovaním pobytovej alebo ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch,
- ďalšie činnosti:
 1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 2. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
 3. úschovu cenných vecí,
 4. zabezpečuje záujmovú činnosť,
e) vypracúva a uzatvára s osobou odkázanou na poskytovanie sociálnej služby zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
f) určuje úhrady pre prijímateľov za poskytovanie sociálnych služieb podľa platného všeobecne záväzného nariadenia mesta,
g) vypracúva interné predpisy nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (napr. domáci poriadok a iné),
h) vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby,
i) vedie evidenciu čakateľov na poskytovanie sociálnych služieb,
j) vedie evidenciu dodávateľov a zmlúv s dodávateľmi,
k) spolupracuje s inými poskytovateľmi sociálnej služby na území mesta Košice aj mimo mesta,
l) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu,
m) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
n) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.