Prejsť na obsah

Komunálne voľby 2022

Dátum poslednej aktualizácie webovej stránky: 1. 8. 2022 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH V ROKU 2022

TERMÍN VOLIEB
 
Voľby do orgánov samosprávy mesta Košice (komunálne voľby) sa uskutočnia na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod. Na úrovni mesta sa bude voliť primátor mesta Košice a poslanci mestského zastupiteľstva.
 
Komunálne voľby sa v tomto roku prvýkrát uskutočnia spolu s voľbami do orgánov samosprávnych krajov (tzv. regionálnymi voľbami) – ako spoločné voľby. Mesto Košice zverejňuje informácie týkajúce sa primárne volieb do orgánov samosprávy mesta (t. j. nie volieb do orgánov mestských častí, ani volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja).
 
PRÁVO VOLIŤ A BYŤ VOLENÝ
 
Právo voliť do orgánov samosprávy mesta Košice má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ mesta“), ktorý má trvalý pobyt v meste Košice a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
 
Za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v meste Košice a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za primátora mesta Košice môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v meste Košice a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 
Stály zoznam voličov zostavujú a vedú mestské časti. Volič si môže v úradných hodinách mestskej časti overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.
 
VOLEBNÉ OBVODY
 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 166 ods. 3 volebného zákona uznesením č. 1037 zo dňa 16. júna 2022 určilo, že poslanci budú volení v 14 volebných obvodoch. Vymedzenie volebných obvodov je uvedené v osobitnom dokumente „Oznámenie o určení volebných obvodov“ (pozri nižšie v časti Dokumenty).
 
Pre voľby primátora tvorí mesto Košice jeden jednomandátový volebný obvod.
 
 

INFORMÁCIE PRE POLITICKÉ STRANY A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV

KANDIDÁTNE LISTINY
 
Každý kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva ako aj kandidát na primátora mesta Košice musí spĺňať podmienky stanovené volebným zákonom; osobitne poukazujeme na ustanovenia § 164, § 171 - § 174, § 176 - § 179. Kandidát musí mať trvalý pobyt v meste Košice.
 
Náležitosti kandidátnej listiny sú uvedené v § 171 (pre voľby poslancov) a § 176 (pre voľby primátora) volebného zákona. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. V prípade kandidátnej listiny politickej strany treba pripojiť aj oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka; splnomocnenca si môže určiť aj nezávislý kandidát.
 
Splnomocnencom politickej strany ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ mestskej volebnej komisie.
 
Splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ mestskej volebnej komisie, splnomocnenec politickej strany ani jeho náhradník.
 
Vzhľadom na to, že mesto Košice má ku dňu vyhlásenia volieb viac ako 100 000 obyvateľov, súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta (t. j. nie kandidáta nominovaného politickou stranou) je aj podpisová listina minimálne 1000 voličov s trvalým pobytom v meste Košice podporujúcimi jeho kandidatúru. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.
 
Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám sú zverejnené na príslušnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR (odkaz je uvedený aj nižšie v časti Dokumenty).
 
Upozornenie na niektoré dôležité legislatívne zmeny:
  • Na kandidátnej listine sa musí uviesť aj pohlavie kandidáta.
  • Na kandidátnej listine sa uvádza zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky.
 

ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

 
Kandidátnu listinu treba doručiť v listinnej forme zapisovateľovi mestskej volebnej komisie, a to do 30. augusta 2022 (60 dní predo dňom konania komunálnych volieb). Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec a nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
 
Spolu s kandidátnou listinou odporúčame splnomocnencovi a nezávislému kandidátovi doručiť aj vyplnený kontaktný formulár (s uvedením emailového a telefonického kontaktu) za účelom rýchlej a efektívnej komunikácie medzi mestskou volebnou komisiou a jej zapisovateľom na jednej strane a splnomocnencom resp. nezávislým kandidátom na druhej strane. Vzor kontaktného formuláru je dostupný nižšie v časti Dokumenty (kontaktný formulár). Doručenie kontaktného formuláru s vyplnenými údajmi v žiadnom prípade nemôže nahradiť chýbajúce náležitosti kandidátnej listiny!
 
Rovnako odporúčame doručiť aj osobitný písomný súhlas kandidátov so zverejnením ich niektorých údajov uvedených na kandidátnej listine za účelom ich možného bezodkladného zverejnenia na webovej stránke mesta Košice ešte pred samotnou registráciou kandidátnych listín (t. j. nad rámec volebného zákona), prípadne za účelom poskytnutia kontaktných údajov médiám. Ak kandidát svoj písomný súhlas neudelí, údaje o jeho osobe sa zverejnia až v rámci zoznamu zaregistrovaných kandidátov v súlade § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 volebného zákona. Vzor súhlasu je dostupný nižšie v časti Dokumenty (súhlas s predbežným zverejnením údajov o kandidátovi). Doručenie súhlasu s vyplnenými údajmi v žiadnom prípade nemôže nahradiť chýbajúce náležitosti kandidátnej listiny!
 
Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť emailom alebo telefonicky so zapisovateľom mestskej volebnej komisie, keďže zapisovateľ ako zamestnanec mesta nemusí byť stále prítomný priamo vo svojej kancelárii (napr. v prípade rokovania komisií, účasti na súdnom pojednávaní a pod.).
 
Podrobnejší časový harmonogram pre účely odovzdania kandidátnych listín počas posledných pracovných dní (od 22. do 30. augusta 2022) bude vopred zverejnený.
 

VOLEBNÁ KAMPAŇ

 
Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (10. 6. 2022) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb (27. 10. 2022 o 7:00 hod.).
 
Podrobnejšie informácie o volebnej kampani sú zverejnené na príslušnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR (odkaz je uvedený aj nižšie v časti Dokumenty).
 
Mesto Košice ani mestská volebná komisia nemajú kompetenciu rozhodovať vo veciach porušenia zákonných pravidiel o volebnej kampani. Príslušné správne delikty a priestupky patria do pôsobnosti Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, Ministerstva vnútra SR prípadne okresného úradu (§ 19 a § 20 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani).
 
 

MESTSKÁ VOLEBNÁ KOMISIA 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISII

 
Mestská volebná komisia sa zriaďuje na celé volebné obdobie. Mestská volebná komisia
  1. preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,
  2. dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
  3. vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v meste,
  4. uverejňuje výsledky volieb v meste,
  5. vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
  6. odovzdáva volebné dokumenty do úschovy mestu.
 

DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV

 
Podľa § 169 v spojitosti s § 17 a § 18 volebného zákona do mestskej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku a je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Členom mestskej volebnej komisie nesmie byť kandidát na primátora mesta ani kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva.
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje náležitosti uvedené v § 169 ods. 2 volebného zákona. Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka volebnej komisie je zverejnený na príslušnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR (odkaz je uvedený aj nižšie v časti Dokumenty).
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote do 30. 8. 2022. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky na emailovú adresu volby@kosice.sk. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
 

ZASADNUTIA MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 
Predpokladaný termín prvého zasadnutia mestskej volebnej komisie je v intervale 5. - 7. 9. 2022.
 
Na prvom zasadnutí mestskej volebnej komisie členovia komisie zložia zákonom predpísaný sľub a začnú vykonávať činnosť spojenú s preskúmavaním kandidátnych listín a registráciou kandidátov. Časová náročnosť práce volebnej komisie závisí od počtu doručených kandidátnych listín; je však potrebné počítať s primeraným časovým priestorom (rádovo niekoľko hodín).
 

ZAPISOVATEĽ MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 
Zapisovateľ mestskej volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania mestskej volebnej komisie a plní funkciu jej odborného poradcu.
 
Primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček v súlade s § 169 ods. 6 volebného zákona za zapisovateľa mestskej volebnej komisie vymenoval Mgr. Stanislava Takáča, zamestnanca mesta Košice na referáte právnom a legislatívnom.
 
Kontaktné údaje na zapisovateľa mestskej volebnej komisie:
Mgr. Stanislav Takáč
Magistrát mesta Košice, referát právny a legislatívny
kancelária E-317 (trakt E, 3. poschodie)
emailová adresa zriadená pre účely volieb: volby@kosice.sk
tel.: 055/6419849 (práca), mobil: 0915083416 (súkromné)
 
 

DOKUMENTY A ODKAZY NA ĎALŠIE INFORMÁCIE

DOKUMENTY

 
 
 

PRÁVNE PREDPISY

 
 
 

ĎALŠIE UŽITOČNÉ ODKAZY

 
 
 
/Zdroj: referát právny a legislatívny MMK/