Námestníci primátora mesta Košice

Námestníci primátora zastupujú primátora v poradí a rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení. Námestníkov primátora spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora.


MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
 
MUDr. Renáta Lenártová, PhD.

   životopis


   tel.: +421-(0)55-6419 317
   email*: renata.lenartova @ kosice.sk

 


Je primátorom mesta poverená na zastupovanie primátora v oblasti:
    sociálnej problematiky a riešenia sociálnych skupín vyžadujúcich osobitný prístup,
    zabezpečovania sociálneho bývania podľa konkrétnych sociálnych skupín, nakladania s bytmi, nebytovými priestormi a s pozemkami pod bytovými domami podľa zákona č. 182/1993 Z.z.
    vzdelávania a školstva, kultúry a športu, záujmových činností a využívania voľného času obyvateľov mesta,
    regionálneho rozvoja,
    účelových fondov a rozvojových projektov mesta,
    spolupráce s verejnosťou pri vytváraní podmienok pre zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt, osvetovú činnosť a pri utváraní podmienok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti,
    zastupovania mesta na valnom zhromaždení v obchodných spoločnostiach podľa Štatútu mesta Košice a uznesenia mestského zastupiteľstva.


JUDr. Martin Petruško
 
JUDr. Martin Petruško

   životopis


   tel.: +421-(0)55-6419 212
   email*: martin.petrusko @ kosice.sk

 


Je primátorom mesta poverený na zastupovanie primátora v oblasti:
    životného prostredia, čistoty a údržby verejnej zelene a problematiky komunálnych odpadov a nelegálnych skládok,
    strategického financovania a kapitálových investícií,
    činnosti mestskej polície, verejného poriadku, mestského parkovacieho systému a budovania cyklotrás,
    integrovaného dopravného systému,
    činnosti Útvaru hlavného architekta, stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pri stavbách miestnych komunikácií a účelových komunikácií,
    spolupráce s verejnosťou pri vytváraní zdravého životného prostredia, úprave verejných priestranstiev a výstavbe verejných kultúrnych a športových zariadení, zariadení občianskej vybavenosti a pod.,
    zastupovania mesta na valnom zhromaždení v obchodných spoločnostiach podľa Štatútu mesta Košice a uznesenia mestského zastupiteľstva.


Primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, sa dňa 26. 3. 2018 vzdal mandátu po vymenovaní za podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu. Úlohy primátora plní v zmysle § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení námestník primátora JUDr. Martin Petruško.


* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).