Organizačná štruktúra Magistrátu mesta Košice

Primátor mesta Košice na základe ustanovenia § 11 ods. 2 písm. e) zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov vydáva tento

ORGANIZAČNÝ PORIADOK MAGISTRÁTU MESTA KOŠICE

platný od 1.4.2015,
rozhodnutie o zmene účinné od 1.2.2016, 
rozhodnutie o zmene účinné od 10.10.2016 a
rozhodnutie o zmene účinné od 1.4.2019.