Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Volebné obdobie: 2022 - 2026

253. 27.05.2024 O poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)
252. 27.03.2024 Určenie názvu námestia parku „Park Teodora Münstera“
251. 27.03.2024 Určenie názvu ulice „Píniová ulica“
250. 27.03.2024 Určenie názvu ulice „Hlivová ulica“
249. 15.12.2023 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Košice
248. 07.12.2023 O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
247. 27.09.2023 O spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku
246. 29.06.2023 Určenie názvu ulíc, „Lechkého ulica Cikkerova ulica, Szabadosova ulica“
245. 21.06.2023 O čistote a o verejnom poriadku
244. 21.06.2023 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-Z Obytná zóna Poľov - Pažiť
243. 29.06.2023 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-Z Obytná zóna Košice – Girbeš I
242. 02.05.2023 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“
241. 10.05.2023 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
240. 21.03.2023 Určenie názvu ulice „Ulica Stará sečovská cesta“
239. 20.03.2023 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“
238. 16.12.2022 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
237. 16.12.2022 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
236. 28.11.2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Šaca, IBV Kaštieľ“

Volebné obdobie: 2018 - 2022

235. 03.10.2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, obytná zóna – Domino II“
234. 05.04.2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“
233. 05.04.2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot - IV“
232. 05.04.2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice – Šebastovce
231. 13.04.2022 O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení
230. 14.04.2022 Určenie názvu ulíc „Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska, Grófska, Ochotnícka ulica, Ulica pod Čapášom, Hájska ulica, Ulica Pod lesom, Ulica Breziny, Dulová ulica a križovatky Križovatka Furmanec
229. 30.03.2022 O miestnej dani za ubytovanie
228. 04.01.2022 O zriadení Školskej jedálne, Galaktická 9, 040 12 Košice ako súčasť Materskej školy, Galaktická 11, 040 12 Košice
227. 04.01.2022 O spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
226. 04.01.2022 O režime užívania historickej časti mesta Košice
225. 04.01.2022 O miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice
224. 08.10.2021 Určenie názvu ulice „Ulica Andreja Kvasa“
223. 08.10.2021 Určenie názvu ulice „Ulica Záhrada Bernátovce“
222. 09.07.2021 O zriadení Centra voľného času, Fábryho 44, Košice ako súčasť Základnej školy, Fábryho 44, Košice
221. 13.07.2021 O výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest
220. 13.07.2021 O zmene hranice medzi MČ Košice - Krásna a MČ Košice - Nad jazerom v lokalite na Čechovovej ulici
219. 08.07.2021 O podmienkach predaja na trhovisku pred Verejným cintorínom mesta Košice
218. 26.05.2021 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Košice (trhový poriadok mesta Košice)
217. 12.08.2020 Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice
216. 29.05.2020 Určenie názvu ulíc „Inovecká ulica“ a „Bielohorská ulica“
215. 16.12.2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska „Cintorín sv. Rozálie“
214. 24.10.2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach
213. 24.10.2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach
212. 24.10.2019 O poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) ZRUŠENÉ
211. 24.10.2019 O miestnom poplatku za rozvoj
210. 28.06.2019 O zriadení Jazykovej školy, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice
209. 28.06.2019 O zriadení Centra voľného času, Gemerská 2, Košice ako súčasť Základnej školy, Gemerská 2, Košice
208. 28.06.2019 Podmienky poskytovania stravovania, bývania a starostlivosti v Centre pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice (nariadenie o starostlivosti v centre pre deti)
207. 28.06.2019 Prevádzkový poriadok „Židovského pohrebiska“
206. 28.06.2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska „Urnový háj - Južný cintorín“

Volebné obdobie: 2014 - 2018

205. 25.09.2018 O zriadení Základnej školy s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice a jej súčastí
204. 25.09.2018 O zrušení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice
203. 25.09.2018 O zrušení Základnej školy, Masarykova 19/A, Košice a jej súčastí
202. 01.10.2018 Určenie názvu ulice „Ulica Zelený dvor“
201. 01.10.2018 Určenie názvu ulice „Ulica k Zoologickej záhrade“
200. 01.10.2018 Určenie názvu ulíc „Ulica na Furmanci“ a „Námestie sv. Vavrinca“
199. 25.09.2018 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“
198. 25.09.2018 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I“
197. 25.09.2018 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD“
196. 21.06.2018 O zriadení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice
195. 21.06.2018 O zriadení Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasť Základnej školy, Drábova 3, Košice
194. 21.06.2018 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice (ďalej len „pravidlá prenajímania sociálnych bytov“)
193. 19.02.2018 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice
192. 15.12.2017 Určenie názvu ulice „Ulica Alexandra Dubčeka“
191. 19.12.2017 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom“
190. 25.09.2017 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
189. 25.09.2017 Určenie názvu ulice „Ulica pri plavárni“ a verejných priestranstiev „Feldov park“, „Račkov park“
188. 25.09.2017 Určenie názvu ulice „Ulica na Grunte“
187. 25.09.2017 Určenie názvu ulíc „ulica na Košarisku“, „Hríbová ulica“, „Kozáková ulica“, „ulica pod Hájmi“, „Lúčnicová ulica“, „Plávková ulica“, „Bedľová ulica“
186. 25.09.2017 Určenie názvu ulíc „Ulica Skalická“, „Ulica Svätovavrinecká“, „Ulica Malokarpatská“
185. 22.06.2017 VZN o zriadení Školskej jedálne, Viedenská 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Budapeštianska 1, Košice
184. 22.06.2017 VZN o zriadení Školskej jedálne, Lorinčík 15, Košice ako súčasť Materskej školy, Turgenevova 7, Košice
183. 22.06.2017 VZN o zrušení Materskej školy, Lorinčík 15, Košice a jej súčasti
182. 22.06.2017 VZN o zriadení Školskej jedálne, Bystrická 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Nešporova 28, Košice
181. 22.06.2017 VZN o zrušení Materskej školy, Bystrická 34, Košice a jej súčasti
180. 28.04.2017 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Slivník“
179. 02.03.2017 O určení názvu ulíc „Ulica Zelená stráň“ a „Ulica ku Gederu“
178. 02.03.2017 O určení názvu ulíc „Ulica pri studničke“ , „Ulica na Polianku“, „Ulica na prednom Záhumní“ a „Ulica na zadnom Záhumní“
177. 02.03.2017 O určení názvu ulíc „Ulica Strážovská“ a „Ulica Súľovská“
176. 02.03.2017 O zmene hranice mestskej časti Košice-Barca a mestskej časti Košice-Juh
175. 21.12.2016 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice - Rozália– 12 RD“
174. 19.12.2016 O určení názvu ulice „Ulica k Hutke“
173. 19.12.2016 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice ZRUŠENÉ
172. 19.09.2016 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – DOMINO“
171. 20.06.2016 O zrušení Základnej školy, Dolina 43, Košice a jej súčasti
170. 20.06.2016 O zriadení Školského klubu detí, Dolina 43, Košice ako súčasť Základnej školy, Bernolákova 16, Košice
169. 20.06.2016 O zriadení Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako súčasť Základnej školy, Abovská 36, Košice
168. 16.06.2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice ZRUŠENÉ
167. 20.06.2016 O určení názvu ulice „Ulica Sajkov“
166. 17.12.2015 O určení názvu ulice „Platinová“
165. 17.12.2015 O určení názvu verejného priestranstva „Parčík Jozefa Psotku“
164. 17.12.2015 O zmene názvu ulice „Galenová ulica“ na názov „Prof. Jána Kňazovického“
163. 16.12.2015 Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice
162. 30.09.2015 O organizácii referenda mesta Košice
161. 30.09.2015 O poskytovaní elektronických služieb
160. 30.09.2015 O podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Košice a o prevádzkovom poriadku mestom určených stanovíšť taxislužieb na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Košice
159. 29.09.2015 O symboloch mesta Košice
158. 01.07.2015 O zriadení Jazykovej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice ako súčasť Základnej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice
157. 06.07.2015 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice ZRUŠENÉ
156. 06.07.2015 O určení názvu ulíc „Na banisegu“, „Nábrežná“, „Rybárska“, „Ku štrkovisku“, „Bernatovská“, „Valalická“
155. 06.07.2015 O určení názvu ulice „Šalviová“
154. 16.02.2015 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Košice

Volebné obdobie: 2010 - 2014

153. 12.09.2014 Určenie názvu ulíc „Bazová“, „Hrabová“, „Hlohová“, „Jarabinová“, „Jelšová“, „Borievková“ a „Cezmínová“
152. 24.06.2014 O zriadení Centra voľného času, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice
151. 24.06.2014 O zriadení Školskej jedálne, Juhoslovanská 2, Košice
150. 24.06.2014 O zrušení Základnej školy, Juhoslovanská 2, Košice a jej súčastí
149. 23.06.2014 O určení názvu ulice „Východná“
148. 16.04.2014 O úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí
147. 11.02.2014 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice ZRUŠENÉ
146. 20.12.2013 O školských obvodoch na území mesta Košice
145. 17.12.2013 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia mesta Košice
144. 24.09.2013 O určení názvu ulice „Ulica nad Bangortami“
143. 24.09.2013 O určení názvu námestia „Námestie sv. Cyrila a Metoda“
142. 25.06.2013 O určení názvu ulice „Nad záhradami“
141. 25.06.2013 O určení názvu ulice „Fatranská“
140. 25.06.2013 O určení názvu ulice „Bielych albatrosov“
139. 25.06.2013 O určení názvu ulíc „Levická“, „Novobanská“, „Breznianska“, „Žarnovická“, „Topoľčianska“, „Púchovská“, „Tvrdošínska“, „Prievidzská“ a „Fiľakovská“
138. 18.04.2013 O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam ZRUŠENÉ
137. 23.04.2013 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území mesta Košice ZRUŠENÉ
136. 17.12.2012 O určení názvu námestia „Námestie Sándora Máraiho“
135. 17.12.2012 O určení názvu ulice „Bahýľova“
134. 17.12.2012 O určení názvu ulíc „Na Kope I“, „Na Kope II“, „Na Kope III“, „Na Kope IV“, „Na Kope V“, „Na Kope VI“, „Na Kope VII“, „Na Kope VIII“, „Na Kope IX“ a „Na Kope X“
133. 17.12.2012 O zmene názvu námestia „Námestie nádeje“
132. 14.12.2012 O miestnych daniach
131. 14.12.2012 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
130. 01.10.2012 O úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta ZRUŠENÉ
129. 25.06.2012 O určení názvu ulíc „Bazová“, „Jelšová“, „Hrabová, „Jarabinová“, „Hlohová“ ZRUŠENÉ
128. 25.06.2012 O určení názvu ulíc „Tramínová“, „Rulandská“, „Modranská“, „Pezinská“, „Račianska“
127. 25.06.2012 O určení názvu ulice „Pod Vitalinou“
126. 25.06.2012 O určení názvu ulice „Vínová“
125. 28.02.2012 O zmene názvu ulice „Ungárova“
124. 28.02.2012 O určení názvu ulice „Na hore“
123. 28.02.2012 O určení názvu ulice „K letisku“
122. 15.12.2011 O zozname a evidencii pamätihodností mesta

Volebné obdobie: 2006 - 2010

121. 12.11.2010 O záväznej časti Územného plánu zóny (ÚPN Z) Vyšné Opátske
120. 12.11.2010 O určení názvu ulice "Červený rak"
119. 12.11.2010 O určení názvu verejného priestranstva "Hvozdíkov park"
118. 12.11.2010 O určení názvu ulíc „Macákova“, „Pytliacka“, „Beskydská“, „Poloninská“, „Čergovská“, „Pieninská“, „Sluková“
117. 12.11.2010 O erbe a vlajke mestskej časti Košice - Ťahanovce
116. 20.09.2010 O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Západ
115. 03.03.2010 O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Džungľa
114. 17.12.2009 o určení názvu ulíc „K lesu“, „Na Brehu“, „Staroslovanská“, „Tokajská“, „Tibavská“, „Vínna“, „Pri Teleku“
113. 17.12.2009 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta ZRUŠENÉ
112. 17.12.2009 O dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej škole, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia ZRUŠENÉ
111. 17.12.2009 O určení názvu ulice „Žriedlová“
110. 07.09.2009 O určení názvu ulíc „Janitorova“, „Zichyho“, „Berzeviczyho“, „Titánová“
109. 12.05.2009 O zmene názvu ulice „Strojárska“
108. 16.12.2008 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
107. 19.11.2008 O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
106. 10.10.2008 O záväznej časti Regulačného plánu (ÚPN Z) Moskovská trieda – KVP Košice
105. 26.09.2008 O určení názvu ulíc „Polesná“, „Harmincova“, „Meškova“, „Benediktínska“, „Nad Belogradom“
104. 26.09.2008 O dani za ubytovanie ZRUŠENÉ
103. 09.09.2008 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice ZRUŠENÉ
102. 11.07.2008 O určení názvu ulice „Levanduľová“
101. 11.07.2008 O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
100. 17.12.2007 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice ZRUŠENÉ
99. 17.12.2007 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice ZRUŠENÉ
98. 17.12.2007 O miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice ZRUŠENÉ
97. 07.11.2007 O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Staré Mesto
96. 07.11.2007 O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Nad jazerom
95. 07.11.2007 O určení názvu ulice „Na Horke“
94. 07.11.2007 O určení názvu ulice „Sv. rodiny“
93. 06.07.2007 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Šaca
92. 07.05.2007 O zmene názvu ulice „Lechkého ulica“
91. 07.05.2007 O určení názvu ulice „Šuhajova ulica“
90. 07.05.2007 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Krásna
89. 08.03.2007 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Juh
88. 08.03.2007 O určení názvu ulíc „Ku hájovni“ a „Vrchná“

Volebné obdobie: 2002 - 2006

87. 23.11.2006 O určení názvu ulice „Galgovecká ulica“
86. 23.11.2006 O poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
85. 23.11.2006 O dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva ZRUŠENÉ
84. 08.11.2006 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Lorinčík
83. 08.11.2006 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Vyšné Opátske
82. 08.11.2006 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Barca
81. 13.09.2006 O určení názvu ulíc „Niklová ulica“, „Chrómová ulica“, „Zemianska ulica“, „Kubíková ulica“, „Močiarna ulica“ a „ulica Pri vagovni“
80. 13.09.2006 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
79. 13.09.2006 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Sever
78. 15.05.2006 O čistote a o verejnom poriadku ZRUŠENÉ
77. 15.05.2006 O určení názvu ulíc „Nemessányiho“ a „Cesta do Hanisky“
76. 15.05.2006 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice ZRUŠENÉ
75. 02.11.2005 O určení názvu ulice
74. 11.05.2005 O režime užívania historickej časti mesta a o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice ZRUŠENÉ
73. 11.05.2005 O určení názvov ulíc
72. 10.12.2004 O komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch ZRUŠENÉ
71. 10.12.2004 O miestnych daniach ZRUŠENÉ
70. 10.12.2004 O dani za užívanie verejného priestranstva ZRUŠENÉ
69. 01.12.2004 O dani za ubytovanie ZRUŠENÉ
68. 10.12.2004 O dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie ZRUŠENÉ
67. 14.01.2004 O verejnom poriadku a o ochrane pred hlukom v meste Košice ZRUŠENÉ
66. 14.01.2004 O školských obvodoch v meste Košice ZRUŠENÉ
65. 09.09.2003 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb ZRUŠENÉ
64. 09.07.2003 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia ZRUŠENÉ
63. 07.05.2003 O miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva ZRUŠENÉ
62. 11.03.2003 O miestnom poplatku za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu ZRUŠENÉ
61. 28.06.2002 O pravidlách určovania poradia uchádzačov o sociálne byty mesta ZRUŠENÉ

Volebné obdobie: 1998 - 2002

60. 03.12.2001 O poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov ZRUŠENÉ
59. 03.12.2001 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice ZRUŠENÉ
58. 08.03.2001 O záväznej časti regulačného plánu IV.stavby obytného súboru Košice - Ťahanovce
57. 08.03.2001 O záväznej časti regulačného plánu Námestie osloboditeľov - Košice
56. 08.03.2001 O záväznej časti regulačného plánu Moskovskej triedy KVP - Košice ZRUŠENÉ
55. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Vyšné Opátske ZRUŠENÉ
54. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Ťahanovce
53. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Pereš
52. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Myslava
51. 08.03.2001 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Lorinčík
50. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Krásna nad Hornádom
49. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Košická Nová Ves
48. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Kavečany
47. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Barca
46. 17.03.2000 Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť regulačného plánu Obvodové centrum Terasa
45. 13.03.2000 Trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice ZRUŠENÉ
44. 22.07.1999 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice ZRUŠENÉ
43. 20.04.1999 O utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva ZRUŠENÉ

Volebné obdobie: 1994 - 1998

42. 30.07.1998 O usmerňovaní ekonomickej a inej činnosti slúžiacej obyvateľom a o podmienkach povoľovania predajného a prevádzkového času na území mesta Košice ZRUŠENÉ
41. 04.08.1998 O vytváraní podmienok bezbariérového života občanov na území mesta Košice
40. 23.06.1998 Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť regulačného plánu 8.okrsku Dargovských hrdinov Košice.
39. 07.07.1998 Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hospodárskej – sídelnej aglomerácie Košice
38. 18.06.1998 O poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu Mesta Košice ZRUŠENÉ
37. 28.01.1998 O nakladaní s komunálnym odpadom ZRUŠENÉ
36. 03.06.1997 O obmedzení predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov ZRUŠENÉ
35. 28.11.1996 O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Košice ZRUŠENÉ
34. 05.11.1996 O podiele bytov, ktoré si ponechá Mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov ZRUŠENÉ
33. 21.10.1996 O zimnej údržbe ZRUŠENÉ
32. 15.05.1996 Pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Košice ZRUŠENÉ
31. 01.03.1996 O režime plateného parkovania v meste Košice ZRUŠENÉ
30. 06.03.1996 O zriaďovaní, správe, odstraňovaní zastávok a prístreškov hromadnej dopravy osôb v meste Košice ZRUŠENÉ
29. 03.10.1995 O spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku ZRUŠENÉ
28. 16.01.1996 O čistote ZRUŠENÉ
27. 01.06.1995 O stánkovom predaji v čase návštevy Sv. Otca ZRUŠENÉ
26. 05.05.1995 O parkovaní v meste Košice v čase príchodu Sv.Otca ZRUŠENÉ
23. 03.10.1995 O podiele bytov, ktoré si ponechá mesto Košice vo svojom vlastníctve pre slabšie vrstvy svojich obyvateľov ZRUŠENÉ
5. 17.06.1996 O státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice ZRUŠENÉ

Volebné obdobie: 1991 - 1994

25. 09.11.1994 O miestnom územnom systéme ekologickej stability ZRUŠENÉ
24. 09.11.1994 O správnych poplatkoch a iných poplatkoch ZRUŠENÉ
22. 12.01.1994 O zásadách používania vlajky mesta Košice ZRUŠENÉ
21. 17.01.1994 O opatreniach na hospodárne využívanie pitnej vody na území mesta ZRUŠENÉ
20. 14.10.1993 O triedenom zbere separovaného odpadu ZRUŠENÉ
19. 01.10.1993 O podmienkach chovu, manipulácie a odchyte zvierat na území mesta Košice ZRUŠENÉ
18. 14.09.1993 Zásady používania erbu mesta Košice ZRUŠENÉ
17. 07.06.1993 O trhovom poriadku a o podmienkach predaja požívatín na území mesta Košice ZRUŠENÉ
16. 07.06.1993 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi ZRUŠENÉ
15. 02.04.1993 O reklamných tabuliach, plagátových plochách a reklamných, informačných zariadeniach na území mesta Košice ZRUŠENÉ
14. 09.03.1993 O Digitálnej technickej mape Košíc
13. 09.03.1993 O vydávaní povolení na zvláštne užívanie komunikácií a s tým súvisiacimi výkopovými prácami na cestách I., II., III. triedy a na miestnych komunikáciach na území mesta Košice ZRUŠENÉ
12. 09.03.1993 O zákaze prevádzkovania nepovolených hazardných hier na verejnosti prístupných miestach na území mesta Košice ZRUŠENÉ
11. 21.01.1993 O spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Košice ZRUŠENÉ
10. 25.01.1993 O ochrane mokradí na území mesta Košice ZRUŠENÉ
9. 30.11.1992 O sprievodcovskej činnosti na území mesta Košice ZRUŠENÉ
8. 30.11.1992 O kontrole vykonávanej orgánmi mestskej samosprávy ZRUŠENÉ
7. 27.05.1992 O dražobnom poriadku ZRUŠENÉ
6. 27.05.1992 O kronike mesta Košice ZRUŠENÉ
4. 27.05.1992 O Mestskom požiarnom zbore v Košiciach ZRUŠENÉ
3. 07.01.1992 O mestskej polícii
2. 19.12.1991 O zakladaní, údržbe a ochrane zelene ZRUŠENÉ
1. 20.11.1991 O zimnej údržbe ZRUŠENÉ