Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 50

O záväznej časti územného plánu zóny Krásna nad Hornádom

Informácie

Vyhlásené (platné): 08.03.2001
Účinné: 23.03.2001
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty

1. PDF 374,33 KB Text VZN č. 50
2. PDF 143,82 KB Grafická príloha ZAD ÚPN HSA Krásna - Na Hore - podklad
3. PDF 24,71 KB Grafická príloha ZAD ÚPN HSA Krásna - Na Hore - zmeny a doplnky
4. PDF 36,4 KB Grafická príloha ZAD ÚPN HSA Krásna - Na Hore - napojenie prístupovej cesty
5. PDF 368,93 KB Grafická príloha k uzn.382/2008 ZaD ÚPN Z Košice Krásna - lokalita Východ
6. PDF 2,79 MB Grafická príloha k uzn.795/2009 ZaD ÚPN Z Košice Krásna - lokalita: Čapáš a Na hore II - Kompl. urb. návrh a tech. infraštruktúra
7. PDF 257,04 KB Graf. príloha č.1 k uzn.1066/2010 ZaD ÚPN Z Košice Krásna - lokalita: Golianova - Regulatívy územného rozvoja
8. PDF 466,16 KB Graf. príloha č.2 k uzn.1066/2010 ZaD ÚPN-Z Krásna, lokalita: Golianova - 1. Kompl. urbanistický návrh
9. PDF 475,32 KB Graf. príloha č.3 k uzn.1066/2010 ZaD ÚPN-Z Krásna, lokalita: Golianova - 2. Vodné hospodárstvo
10. PDF 494,83 KB Graf. príloha č.3 k uzn.1066/2010 ZaD ÚPN-Z Krásna, lokalita: Golianova - 3. Energetika
11. PDF 100,02 KB Príloha č.1 k uzn. 464/2012 Záväzná časť - Zmeny a doplnky Regulatívov územného rozvoja
12. PDF 1,89 MB Príloha č.2 k uzn. 464/2012 Kompl. urban. návrh - lokalita: K Majeru
13. PDF 1,4 MB Príloha č.2 k uzn. 464/2012 Kompl. urban. návrh - lokalita: Na hore II
14. PDF 1 MB Príloha č.2 k uzn. 464/2012 Kompl. urban. návrh - lokalita: Pri Jazere
15. PDF 2,77 MB Príloha č.3 k uzn. 464/2012 Výkres 2 - Vodné hospodárstvo, lokalita: K Majeru
16. PDF 1,12 MB Príloha č.3 k uzn. 464/2012 Výkres 2 - Vodné hospodárstvo, lokalita: Na hore II
17. PDF 1,79 MB Príloha č.3 k uzn. 464/2012 Výkres 2 - Vodné hospodárstvo, lokalita: Pri jazere
18. ZIP 2,95 MB Príloha č.3 k uzn. 464/2012 Výkres 3 - Energetika, lokality: K Majeru, Na hore II, Pri jazere
19. PDF 87,07 KB Príloha č.1 k uzn. 805/2013 Zmeny a doplnky záväzných regulatívov územného rozvoja
20. PDF 2,71 MB Príloha č.2 k uzn. 805/2013 Výkres 1 - Komplexný urban. návrh, lokalita: Na hore II
21. ZIP 3,83 MB Príloha č.2 k uzn. 805/2013 Výkres 1 - Komplexný urban. návrh, lokality: Pri ihrisku, Záhumnie
22. ZIP 2,56 MB Príloha č.2 k uzn. 805/2013 Výkres 1 - Komplexný urban. návrh, lokality: Pri jazere, Rešov majer
23. ZIP 2,51 MB Príloha č.3 k uzn. 805/2013 Výkres 2 - Vodné hospodárstvo, lokality: Na hore II, Pri ihrisku
24. ZIP 2,92 MB Príloha č.3 k uzn. 805/2013 Výkres 2 - Vodné hospodárstvo, lokality: Pri jazere, Záhumnie
25. ZIP 2,69 MB Príloha č.3 k uzn. 805/2013 Výkres 3 - Energetika, lokality: Na hore II, Pri ihrisku
26. ZIP 2,03 MB Príloha č.3 k uzn. 805/2013 Výkres 3 - Energetika, lokality: Pri jazere, Rešov majer, Záhumnie
27. ZIP 227,79 KB Príloha č.1 k uzn. 1051/2014 Zmeny a doplnky záväzných regulatívov územného rozvoja a schéma
28. PDF 1,77 MB Príloha č.2 k uzn. 1051/2014 lokalita: Na hore III - komplexný urbanistický návrh
29. PDF 2,91 MB Príloha č.2 k uzn. 1051/2014 lokalita: Feketeova pažiť - komplexný urbanistický návrh
30. PDF 1,39 MB Príloha č.2 k uzn. 1051/2014 lokalita: Hospodársky dvor - komplexný urbanistický návrh
31. ZIP 543,5 KB Príloha č.2 k uzn. 1051/2014 lokalita: Ukrajinská - súčasný stav
32. PDF 1,95 MB Príloha č.3 k uzn. 1051/2014 lokalita: Na hore III - vodné hospodárstvo
33. PDF 2,3 MB Príloha č.3 k uzn. 1051/2014 lokalita: Feketeova pažiť - tech. infraštruktúra
34. PDF 1,86 MB Príloha č.3 k uzn. 1051/2014 lokalita: Na hore III - energetika
35. ZIP 291,95 KB Príloha č.3 k uzn. 1051/2014 lokality: Feketeova pažiť a Na hore III - CO
36. PDF 2,64 MB Príloha č.3 k uzn. 1051/2014 Schéma - širšie vzťahy
37. RTF 32,94 KB Príloha č.1 k uzn.545/1997 Regulatívy priestorového usporiadania územia - PLNÉ ZNENIE
38. PDF 374,72 KB Príloha č.1 k uzn. 502/2016 Zmeny a doplnky záväzných regulatívov územného rozvoja
39. ZIP 3,14 MB Príloha č.2 k uzn. 502/2016 Kompl. urb. návrh a doprava - lokality: ulice Edisonova, Golianova a ul. sv. Gorazda
40. ZIP 3,1 MB Príloha č.2 k uzn. 502/2016 Kompl. urb. návrh a doprava - lokality: IBV Na hore III a IBV Záhumnie
41. PDF 1,82 MB Príloha č.2 k uzn. 502/2016 Kompl. urb. návrh a doprava - lokalita: IBV Záhumnie
42. ZIP 2,97 MB Príloha č.2 k uzn. 502/2016 Kompl. urb. návrh a doprava - lokalitay: ulice Opátska, Žiacka a Ukrajinská
43. PDF 2,62 MB Príloha č.3 k uzn. 502/2016 Tech. infraštruktúra - lokality: ul. Golianova a ul sv. Gorazda
44. PDF 1,17 MB Príloha č.3 k uzn. 502/2016 Tech. infraštruktúra - lokalita: IBV Na hore III
45. PDF 2,17 MB Príloha č.3 k uzn. 502/2016 Tech. infraštruktúra - lokality: ul. Opátska a Žiacka
46. ZIP 500 KB Príloha č.4 k uzn. 502/2016 Sprievodná správa a schéma záväznej časti
47. PDF 745,41 KB Príloha č.1 k uzn. 382/2024 ÚPN-Z Krásna nad Hornádom ZaD 16/2023 - Záväzná časť (text)
48. ZIP 53,54 MB Príloha č.2 k uzn. 382/2024 ÚPN-Z Krásna nad Hornádom ZaD 16/2023 - Záväzná časť, 1 - Komplexný výkres
49. ZIP 93,88 MB Príloha č.3 k uzn. 382/2024 ÚPN-Z Krásna nad Hornádom ZaD 16/2023 - Záväzná časť, 2 -Technická-infraštruktúra

Zmeny a doplnky

1. PDF 362,71 KB Zmena VZN v r. 2002 na základe uznesenia č. 844
2. PDF 361,02 KB Zmena VZN v r. 2004 na základe UZNESENIA: 464. Zmeny a doplnky ÚPN zóny Krásna n/H (PDF - 38,98 KB)
3. PDF 361,81 KB Zmena VZN v r. 2005 na základe UZNESENIA: 791. Zmeny a doplnky ÚPN zóny Košice - Krásna n/H v lokalite Pri cintoríne (PDF - 39,08 KB)
4. PDF 450,13 KB Zmena VZN v r. 2006 na základe UZNESENIA: 986. Zmeny a doplnky územného plánu zóny Krásna nad Hornádom v lokalite Pri Jazere (RTF - 12,78 KB)
5. RTF 11,85 KB Zmena VZN v r. 2006 na základe UZNESENIA: 1240. Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Krásna nad Hornádom v lokalite Na hore (RTF - 10,87 KB)
6. RTF 13,05 KB Zmena VZN v r. 2008 na základe UZNESENIA: 382. Zmeny a doplnky ÚPN zóny Krásna nad Hornádom lokalita Východ (RTF - 16,48 KB)
7. PDF 132,87 KB Zmena VZN v r. 2008 na základe UZNESENIA: 478. Zmeny a doplnky ÚPN Z Krásna nad Hornádom lokalita Na hore II. (RTF - 14,54 KB)
8. RTF 13,61 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 795. Zmeny a doplnky ÚPN Z Krásna n.H., lokalitat Čapáš a Na hore II. (RTF - 16,39 KB)
9. RTF 11,89 KB Zmena VZN v r. 2010 na základe UZNESENIA: 1066. Zmeny a doplnky ÚPN zóna Krásna n. H., lokalita Golianova (RTF - 15,68 KB)
10. RTF 17,88 KB Zmena VZN v r. 2012 na základe UZNESENIA: 464. Územný plán zóny Košice - Krásna, Zmeny a doplnky 2011 (RTF - 26,45 KB)
11. RTF 24,11 KB Zmena VZN v r. 2013 na základe UZNESENIA: 805. Územný plán zóny Košice - Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2013 (RTF - 29,43 KB)
12. RTF 22,8 KB Zmena VZN v r. 2014 na základe UZNESENIA: 1051. Územný plán zóny Košice - Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2014 (RTF - 27,29 KB)
13. PDF 193,08 KB Zmena VZN v r. 2016 na základe UZNESENIA: 502. Územný plán zóny Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2016 (PDF - 209,8 KB)
14. PDF 161,7 KB Zmena VZN v r. 2024 na základe UZNESENIA: 382. Územný plán zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky č. 16/2023 (PDF - 145,79 KB)