Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

87. 23.11.2006 O určení názvu ulice „Galgovecká ulica“
86. 23.11.2006 O poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
85. 23.11.2006 O dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva ZRUŠENÉ
84. 08.11.2006 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Lorinčík
83. 08.11.2006 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Vyšné Opátske
82. 08.11.2006 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Barca
81. 13.09.2006 O určení názvu ulíc „Niklová ulica“, „Chrómová ulica“, „Zemianska ulica“, „Kubíková ulica“, „Močiarna ulica“ a „ulica Pri vagovni“
80. 13.09.2006 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
79. 13.09.2006 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Sever
78. 15.05.2006 O čistote a o verejnom poriadku ZRUŠENÉ
77. 15.05.2006 O určení názvu ulíc „Nemessányiho“ a „Cesta do Hanisky“
76. 15.05.2006 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice ZRUŠENÉ
75. 02.11.2005 O určení názvu ulice
74. 11.05.2005 O režime užívania historickej časti mesta a o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice ZRUŠENÉ
73. 11.05.2005 O určení názvov ulíc
72. 10.12.2004 O komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch ZRUŠENÉ
71. 10.12.2004 O miestnych daniach ZRUŠENÉ
70. 10.12.2004 O dani za užívanie verejného priestranstva ZRUŠENÉ
69. 01.12.2004 O dani za ubytovanie ZRUŠENÉ
68. 10.12.2004 O dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie ZRUŠENÉ
67. 14.01.2004 O verejnom poriadku a o ochrane pred hlukom v meste Košice ZRUŠENÉ
66. 14.01.2004 O školských obvodoch v meste Košice ZRUŠENÉ
65. 09.09.2003 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb ZRUŠENÉ
64. 09.07.2003 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia ZRUŠENÉ
63. 07.05.2003 O miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva ZRUŠENÉ
62. 11.03.2003 O miestnom poplatku za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu ZRUŠENÉ
61. 28.06.2002 O pravidlách určovania poradia uchádzačov o sociálne byty mesta ZRUŠENÉ