Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

153. 12.09.2014 Určenie názvu ulíc „Bazová“, „Hrabová“, „Hlohová“, „Jarabinová“, „Jelšová“, „Borievková“ a „Cezmínová“
152. 24.06.2014 O zriadení Centra voľného času, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice
151. 24.06.2014 O zriadení Školskej jedálne, Juhoslovanská 2, Košice
150. 24.06.2014 O zrušení Základnej školy, Juhoslovanská 2, Košice a jej súčastí
149. 23.06.2014 O určení názvu ulice „Východná“
148. 16.04.2014 O úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí
147. 11.02.2014 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice ZRUŠENÉ
146. 20.12.2013 O školských obvodoch na území mesta Košice
145. 17.12.2013 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia mesta Košice
144. 24.09.2013 O určení názvu ulice „Ulica nad Bangortami“
143. 24.09.2013 O určení názvu námestia „Námestie sv. Cyrila a Metoda“
142. 25.06.2013 O určení názvu ulice „Nad záhradami“
141. 25.06.2013 O určení názvu ulice „Fatranská“
140. 25.06.2013 O určení názvu ulice „Bielych albatrosov“
139. 25.06.2013 O určení názvu ulíc „Levická“, „Novobanská“, „Breznianska“, „Žarnovická“, „Topoľčianska“, „Púchovská“, „Tvrdošínska“, „Prievidzská“ a „Fiľakovská“
138. 18.04.2013 O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam ZRUŠENÉ
137. 23.04.2013 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území mesta Košice ZRUŠENÉ
136. 17.12.2012 O určení názvu námestia „Námestie Sándora Máraiho“
135. 17.12.2012 O určení názvu ulice „Bahýľova“
134. 17.12.2012 O určení názvu ulíc „Na Kope I“, „Na Kope II“, „Na Kope III“, „Na Kope IV“, „Na Kope V“, „Na Kope VI“, „Na Kope VII“, „Na Kope VIII“, „Na Kope IX“ a „Na Kope X“
133. 17.12.2012 O zmene názvu námestia „Námestie nádeje“
132. 14.12.2012 O miestnych daniach
131. 14.12.2012 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
130. 01.10.2012 O úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta ZRUŠENÉ
129. 25.06.2012 O určení názvu ulíc „Bazová“, „Jelšová“, „Hrabová, „Jarabinová“, „Hlohová“ ZRUŠENÉ
128. 25.06.2012 O určení názvu ulíc „Tramínová“, „Rulandská“, „Modranská“, „Pezinská“, „Račianska“
127. 25.06.2012 O určení názvu ulice „Pod Vitalinou“
126. 25.06.2012 O určení názvu ulice „Vínová“
125. 28.02.2012 O zmene názvu ulice „Ungárova“
124. 28.02.2012 O určení názvu ulice „Na hore“
123. 28.02.2012 O určení názvu ulice „K letisku“
122. 15.12.2011 O zozname a evidencii pamätihodností mesta