Všeobecne záväzné nariadenie č. 122

O zozname a evidencii pamätihodností mesta