Prejsť na obsah

Zasadnutie: VIII

VIII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 05.12.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

VIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
5. decembra 2011 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 1,38 MB Pokračovanie rokovania o bode č. 46 zo VI. rokovania MZ dňa 19.9.2011 - Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A.T. - TRIDOM - ELITE na ul. Alžbetina č. 16 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
3. ZIP 238,86 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od IV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
4. ZIP 1,58 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
5. ZIP 157,37 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VI. rokovaní MZ dňa 19.9.2011 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
6. ZIP 84,07 KB Návrh na utvorenie evidencie pamätihodností mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 101,1 KB Návrh VZN mesta Košice o zozname a evidencii pamätihodností mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 88,87 KB Návrh na zmeny a doplnenie VZN mesta Košice č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 2,04 KB
ZIP 5,58 MB
Návrh na zmenu Stanov v Čl. II., Predmet podnikania, v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, a. s. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 303,79 KB Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s platnosťou od 01.01.2012 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 1,23 MB Návrh na rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 259,14 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 127,64 KB Návrh na úpravu účelového príspevku na stravovanie dôchodcov PREDKLADÁ: p. Briškár, poslanec MZ a predseda Sociálnej a bytovej komisie MZ
14. ZIP 352,65 KB Parkovanie v meste Košice – rozhodnutie o ďalšom postupe v realizácii parkovacích služieb v zóne spoplatnených parkovacích služieb PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
15. ZIP 104,44 KB Projekty Základných škôl podané v rámci výzvy OPV-2011/1.1/06-SORO PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
16. ZIP 101,38 KB Projekt: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, v rámci výzvy OPV-2011/1.1/02-SORO PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
17. ZIP 264,9 KB Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť Základnej školy Kežmarská 28, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
18. ZIP 237,8 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 01.09.2011 – 7.11.2011 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
19. ZIP 338,94 KB Členstvo v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa – doplňujúci návrh PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
20. ZIP 848,02 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku registra KN-C parc. č. 576/7 v k.ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
21. ZIP 863,49 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
22. ZIP 600,32 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
23. ZIP 1013,27 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Skladná PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
24. ZIP 1,55 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k. ú. Stredné mesto - I. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 1,75 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k. ú. Stredné mesto - II. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
26. ZIP 845,2 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k.ú. Čermeľ medzi mestom Košice a manželmi K. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
27. ZIP 1,06 MB Zámena pozemkov medzi mestom Košice a EMIREX s. r. o (uznesenie MZ č. 977 zo dňa 27. a 28. 10. 2009) PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
28. ZIP 929,45 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k.ú. Terasa medzi mestom Košice a manželmi H. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
29. ZIP 952,03 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice - zámena pozemkov a podielov na pozemkoch v k.ú. Terasa so spol. J.F.INVEST, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
30. ZIP 1013,64 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Kavečany pre K. S. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
31. ZIP 858,63 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj nebytových priestorov na ul. Budapeštianska č. 42, 44 pre nájomcu TAUPAL, spol. s.r.o. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
32. ZIP 1,17 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj nebytových priestorov na ul. Budapeštianska č. 46, 48 pre nájomcu Lekáreň Remedia Košice, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
33. ZIP 627,97 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k. ú. Poľov pre MOLD-TRADE s.r.o. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
34. ZIP 564,35 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Grunt pre obchodnú spoločnosť MIMISO Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
35. ZIP 930,55 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Myslava pre MVDr. R. Ž. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
36. ZIP 213,61 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 805 zo dňa 30. apríla 2009 PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
37. ZIP 908,5 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k.ú. Terasa formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
38. ZIP 1,27 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu EKUMENA, s.r.o. na ul. Alžbetina č. 13, Mäsiarska č. 2 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
39. ZIP 862,87 KB Prevod pozemkov medzi mestom Košice a Slovnaftom, a.s. v k.ú. Barca a k.ú. Letná formou zámeny PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
40. ZIP 713,23 KB Bezodplatný prevod dopravných stavieb SO 36 – pripojovacieho a výjazdového pruhu, chodníka pre peších a sadových úprav Parkovacieho domu na Štúrovej ul. od SMMK ... PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
41. ZIP 1,13 MB Prenájom nebytových priestorov na Čsl. armády 21 pre neziskovú organizáciu SENIOR DOM, n.o. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
42. ZIP 580,61 KB Prenájom pozemku, časti parcely č. 4429/8 v k.ú. Jazero za účelom výstavby parkoviska na Uralskej ulici v Košiciach PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
43. ZIP 597,53 KB Prenájom pozemkov v k.ú. Furča pre MČ Košice - Dargovských hrdinov za účelom realizácie sadových úprav a výstavby parkových chodníkov v lokalite DH VIII PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
44. ZIP 551,34 KB Priamy nájom nebytového priestoru v objekte na Hronskej ul. č. 12 pre nájomcu Slovenská sporiteľňa, a.s. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
45. ZIP 355,58 KB Priamy nájom objektu na Hviezdoslavovej ulici pre Košický samosprávny kraj PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
46. ZIP 357,58 KB Nájom tenisovej dvojhaly v k.ú. Severné mesto pre občianske združenie TenSta PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
47. ZIP 2,04 KB
ZIP 10,95 MB
Priamy prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy, odsúhlasenie predĺženia doby nájmu a výšky nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
48. ZIP 386,76 KB Prenájom pozemku v k.ú. Terasa za účelom výstavby parkovacích plôch v lokalite Narcisovej ulice pre GERUST a. s. Košice PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
49. ZIP 445,55 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Šaca za účelom uloženia inžinierskych sietí na ulici Šemšianska PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
50. ZIP 561,59 KB Prevod pozemkov v k.ú. Košické Hámre formou priameho predaja pre MUDr. D. K. a Ing. M. K. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
51. ZIP 261,23 KB Zriadenie vecného bremena a odsúhlasenie jednorazovej náhrady za dočasné užívanie pozemku a jednorazovej náhrady za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
52. --- Interpelácie poslancov MZ
53. --- Dopyty poslancov MZ
54. --- Rôzne
55. --- Záver