Prejsť na obsah

Mestské zastupiteľstvo

Informácie

02.06.2023  Rokovanie Majetkovej komisie MZ v Košiciach - per rollam

05.06.2023  Rokovanie Komisie národnostných menšín MZ v Košiciach

06.06.2023  Rokovanie Komisie pre školy, vzdelávanie a mládež MZ v Košiciach

06.06.2023  Rokovanie Komisie dopravy a výstavby  MZ v Košiciach

07.06.2023  Rokovanie Komisie cirkví MZ v Košiciach

07.06.2023  Rokovanie Finančnej  komisie MZ v Košiciach

07.06.2023  Rokovanie Sociálnej a bytovej komisie MZ v Košiciach

08.06.2023  Rokovanie Komisie kultúry MZ v Košiciach

08.06.2023  Rokovanie Legislatívno – právnej komisie  MZ v Košiciach

08.06.2023  Rokovanie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri MZ v Košiciach

 

Návrh na nové VZN o čistote a o verejnom poriadku

Návrh na nové VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-Z Obytná zóna Košice – Girbeš I

Návrh na nové VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-Z Obytná zóna Poľov - Pažiť

Návrh na nové VZN - Určenie názvu ulíc „Lechkého ulica, Cikkerova ulica, Szabadosova ulica“

 

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2023-2025

 

Návrh na zmenu VZN č. 131 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  

Časový plán zasadnutí MZ a MR v Košiciach na I. polrok roku 2023

Harmonogram zasadnutí komisií MZ na I. polrok 2023

 

Oznámenia verejných funkcionárov 

 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

 

Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Košice

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

13.06.2023 X. zasadnutie
27.04.2023 IX. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 149 - 150
25.04.2023 VIII. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 146 - 148
20.04.2023 VII. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 136 - 145
14.03.2023 VI. zasadnutie
UZNESENIA: 57 - 135
30.12.2022 V. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 55 - 56
22.12.2022 IV. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 52 - 54
15.12.2022 III. zasadnutie
UZNESENIA: 21 - 51
29.11.2022 II. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 12 - 20
11.11.2022 Ustanovujúce zasadnutie
UZNESENIA: 1 - 11