Prejsť na obsah

Zasadnutie: VI

VI. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 14.03.2023
Dátum publikovania: 03.03.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

14. marca 2023 (utorok) od 8.00 hod. do 19.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Aktualizovaný program VI. zasadnutia MZ

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 649,19 KB Prenájom pozemkov, časti parciel v k. ú. Južné Mesto pre obchodnú spoločnosť Regnum Košice s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 450,27 KB Prenájom častí pozemkov parc. č. 4159/4, 4422/1,4,5, 4440/2 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie na Dneperskej a Levočskej ul. v Košiciach“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 291,87 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Severné mesto pre žiadateľa Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky za účelom majetkovoprávneho vysporiadania areálu z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 680,95 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v športovom areáli na Bruselskej ulici pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 2,4 MB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre obchodnú spoločnosť Olšanka spol. s r.o. na poľnohospodárske účely PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 1,79 MB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Ľ. P. v k. ú. Krásna na poľnohospodárske účely PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 1,16 MB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre P. P. v k. ú. Krásna na poľnohospodárske účely PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 870,73 KB Prenájom pozemku C KN parc. č. 5159 v k. ú. Krásna pre MČ Košice – Krásna za účelom rozšírenia komunikácie v križovatke ulíc Smutná – Horná – Vyšný dvor – Adamova, z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 2,09 MB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Krásna za účelom vybudovania chodníkov na Ukrajinskej a Mozartovej ulici, z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 1,01 MB Prenájom pozemku v k. ú. Terasa pre vlastníkov priľahlých garáží za účelom opravy medzigarážového priestoru a jeho následnej údržby na vlastné náklady na Ružovej ulici z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 429,95 KB Prenájom pozemku v k. ú. Košická Nová Ves za účelom realizácie stavby: „Zdoba – hrubé terénne úpravy“ pre VEDOS Kechnec s. r. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 491,69 KB Prenájom pozemku v k. ú. Huštáky za účelom vybudovania cestného telesa a uloženia inžinierskych sietí na Husárskej ul. v rámci stavby „Bytový dom Huštáky“ pre Rezidencia HUŠTÁKY, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 708,33 KB Prenájom pozemkov v k.ú. Terasa za účelom realizácie stavby „ Rekonštrukcia a dostavba areálu Campusu UPJŠ (CNIC), Medická ul. „ pre UPJŠ v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 344,34 KB Prevod pozemkov v k. ú. Južné Mesto formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a M. M., E. M., G. H. a K. M. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 543,6 KB Prevod pozemkov v k. ú. Myslava formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Ing. L. D. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 2,8 MB Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Barca za pozemok vo vlastníctve A. D. v k. ú. Barca z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 323,43 KB Prevod pozemku parc. C KN č. 587/85 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 345,6 KB Prevod pozemku parc. C KN č. 587/90 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 1,49 MB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Belá pre Ing. F. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 487,61 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava pre J. B. a manželku Mgr. M. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 335,66 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Sokoľ pre M. R. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 447,68 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. I. M. K., MBA z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 948,44 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku, parcely registra E KN č. 336/101 v k. ú. Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 495,39 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Furča pre prof. Ing. J. M., PhD. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 920,92 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné Mesto pre MUDr. J. B. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 1,06 MB Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné Mesto pre J. B. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 771,98 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné mesto pre Mgr. L. Š. S. a PhDr. Š. Ľ. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
29. ZIP 386,16 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 1088/5 v k. ú. Nižná Úvrať z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
30. ZIP 1,77 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
31. ZIP 657,15 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Grunt pre spoločnosť RG DEVELOPMENT, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. ZIP 757,54 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Grunt pre spoločnosť RG DEVELOPMENT 2, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
33. ZIP 798,24 KB Komplex Historická radnica – zmena - zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
34. ZIP 526,76 KB ENJOY THE RIDE, o.z.- predĺženie doby nájmu - k. ú. Grunt –„Dirty park Drábová/ Freestyle Academy“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
35. ZIP 1,48 MB Objekt bývalého kina Družba – plnenie nájomnej zmluvy - 2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
36. ZIP 736,78 KB Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Šebastovce a k. ú. Barca za účelom realizácie „Cyklistickej cestičky Barca – Šebastovce“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
37. ZIP 803,23 KB Ponuka na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch, parcelách registra C KN č. 3755/820 a č. 3755/821 v 2/8 k celku v k. ú. Grunt od prof. PhDr. P. K. a JUDr. F. K. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
38. ZIP 564,14 KB Prevod nehnuteľnosti – meštiansky dom Kováčska 34 a pozemok parc. č. 789 v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
39. ZIP 717,5 KB Prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch, parcelách registra C KN č. 5521, č. 5522, č. 5523 v k. ú. Severné Mesto k nebytovým priestorom vo veľkosti podielov k NP 1 - 247/10000, NP 2 - 250/10000, NP 3 - 167/10000 v dome na ul. Hlinkova 5,7,9 pre Občianske združenie Bytový dom Hlinkova 5,7,9 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
40. ZIP 455,65 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre E. S. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
41. ZIP 1,96 MB Predaj pozemku pod stavbou, časť parcely registra C KN č. 935/1 v k. ú. Košická Belá pre Ing. J. H. a Ing. Z. H. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
42. ZIP 487,47 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Centra voľného času, Orgovánová 5, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
43. ZIP 153,86 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Materskej školy, Galaktická 11, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
44. ZIP 852,85 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach a zmena jeho účelového určenia PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
45. ZIP 172,46 KB Zmena účelového určenia školského nehnuteľného majetku mesta Košice – Park mládeže PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
46. ZIP 172,13 KB Zmena účelového určenia školského nehnuteľného majetku mesta Košice – Užhorodská PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
47. ZIP 17,83 MB Územný plán zóny „Košice – Tlačiarne“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
48. ZIP 25,33 MB Územný plán zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
49. ZIP 473,85 KB Informácia o stave spracovania nového územného plánu pre mesto Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
50. ZIP 611,57 KB Usporiadanie niektorých vzťahov súvisiacich s prevádzkovaním parkoviska pred areálom Zoologickej záhrady Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
51. ZIP 264,01 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 193 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
52. ZIP 8,39 MB Návrh VZN mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
53. ZIP 176,38 KB Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
54. ZIP 773,7 KB Návrh VZN mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Stará sečovská cesta“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
55. ZIP 170,3 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 231 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
56. ZIP 245,77 KB Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
57. ZIP 1,41 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
58. ZIP 740,81 KB Informácia o pripravovanom návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2023 - 2025 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
59. ZIP 1,26 MB Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.04.2023 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
60. ZIP 1,22 MB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
61. ZIP 1,07 MB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
62. ZIP 407,68 KB Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019 PREDKLADÁ: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice
63. ZIP 3,97 MB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
64. ZIP 229,83 KB Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov vo vybraných obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena členov správnych a dozorných rád v ďalších právnických osobách zriadených alebo založených Mestom Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
65. ZIP 229,15 KB Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach a zmeny obsahových náplní niektorých komisií PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
66. ZIP 354,63 KB Schválenie úveru pre dofinancovanie a prípravu projektov z fondov EÚ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
67. ZIP 161,49 KB Informácia o príprave podania Žiadostí o poskytnutí príspevku mechanizmu – Plán Obnovy, v rámci plánovanej výzvy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
68. ZIP 205,99 KB Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie - Fond na podporu športu, Výzva: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry pre projekt: „MODERNIZÁCIA ATLETICKÉHO OVÁLU A VYBUDOVANIE IHRISKA PRE MALÝ FUTBAL PRI ZŠ STAROZAGORSKÁ 8, KOŠICE“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
69. ZIP 743,72 KB Stanovenie výšky nájmu v obecných a hybridných bytoch v majetku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
70. ZIP 301,28 KB Návrh na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2023 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
71. ZIP 471,39 KB Memorandum o porozumení UNICEF PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
72. ZIP 813,9 KB Memorandá o spolupráci v roku 2023 medzi mestom Košice a partnermi v oblasti organizácie významných športových medzinárodných podujatí: Majstrovstvá sveta veteránov v orientačnom behu, Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska, 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
73. ZIP 760,66 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXI. zasadnutia MZ dňa 08.09.2022 do V. mimoriadneho zasadnutia MZ dňa 30.12.2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
74. ZIP 241,5 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci III. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 15.12.2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
75. --- Interpelácie poslancov MZ
76. --- Dopyty poslancov MZ
77. --- Rôzne
78. --- Záver