Prejsť na obsah

Zasadnutie: VII

VII. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 20.04.2023
Dátum publikovania: 17.04.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 136 - 145
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

zvolávam

 

VII. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

20. apríla (štvrtok) 2023 od 9.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“ , s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 438,06 KB Návrh zmien VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice –zosúladenie poplatku za komunálne odpady so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. § 81 ods. 12 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. ZIP 211,14 KB Návrh na menovanie členov dočasnej komisie pre potreby prípravy cieľov a následne vyhodnocovania ponúk v procese postupu vo verejnom obstarávaní PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 12,08 MB Návrh VZN mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 172,48 KB Odkúpenie majetku spoločnosti EEI s.r.o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 25,68 MB Územný plán zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 372,89 KB Dodatok č. 8 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.06.2023
7. ZIP 134,9 KB Návrh na prijatie úveru na vyrovnanie rozpočtu mesta v roku 2023 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 217,46 KB Memorandá o spolupráci v roku 2023 medzi mestom Košice a partnermi v oblasti organizácie významných športových medzinárodných podujatí: Majstrovstvá sveta veteránov v orientačnom behu, Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska, 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru - pokračovanie rokovania o prerušenom bode PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 219,51 KB Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
10. --- Záver