Prejsť na obsah

Zasadnutie: IV

IV. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 22.12.2022
Dátum publikovania: 19.12.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 52 - 54
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach zvolávam

 

IV. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

22. decembra 2022 (štvrtok) od 12.30 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 

1. ZIP 88,54 MB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022 - pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. ZIP 515,03 KB Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. --- Záver