Prejsť na obsah

Zasadnutie: II

II. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 29.11.2022
Dátum publikovania: 25.11.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 12 - 20
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

zvolávam

II. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

29. novembra 2022 (utorok) od 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 369,42 KB Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Košice - Bytový podnik mesta Košice - pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. ZIP 193,42 KB Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Košice - Dopravný podnik mesta Košice - pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 911,45 KB Zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 – dofinancovanie DPMK, a.s. - pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. --- Záver