Prejsť na obsah

Zasadnutie: VIII

VIII. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 25.04.2023
Dátum publikovania: 21.04.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 146 - 148
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

zvolávam

 

VIII. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

25. apríla (utorok) 2023 od 14.30 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Informácia o rozsahu a dopade pripravovaných úsporných opatrení v súvislosti so zberom, prepravou, zhodnocovaním alebo zneškodňovaním komunálnych a drobných stavebných odpadov vzniknutých na území mesta PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. --- Návrh zmien VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice – zosúladenie poplatku za komunálne odpady so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. § 81 ods. 12 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. --- Záver