Prejsť na obsah

Zasadnutie: 1

Ustanovujúce zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 11.11.2022
Dátum publikovania: 30.10.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku MZ v Košiciach

zvolávam

 

ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

11. novembra 2022 (piatok) o 9.00 hod. 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“.

 

Návrh programu:

 

Slávnostná časť

1. Otvorenie

2. Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta

a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

3. Zloženie sľubu primátora mesta Košice

4. Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

5. Vystúpenie primátora mesta Košice

 

Pracovná časť

1. --- 6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
2. --- 7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho rokovania MZ
3. --- 8. Správa mandátovej komisie o overení mandátov primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach
4. ZIP 173,27 KB 9. Voľba členov mestskej rady
5. ZIP 224,35 KB 10. Zriadenie komisií MZ a vymedzenie ich úloh
6. ZIP 173,87 KB 11. Voľba predsedov komisií MZ a ich členov
7. --- 12. Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov vo vybraných obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena členov správnych a dozorných rád
8. ZIP 1,78 MB 13. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022
9. ZIP 481 KB 14. Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Návrh zmien VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach – športoviská“
10. ZIP 2,88 MB 15. Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Územný plán zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ“
11. --- 16. Záver