Prejsť na obsah

Zasadnutie: X

X. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 13.06.2023
Dátum publikovania: 02.06.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

13. júna 2023 (utorok) od 8.00 hod. do 19.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Aktualizovaný program X. zasadnutia MZ

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 340,91 KB Prevod pozemku parc. C KN č. 587/86 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 301,5 KB Prevod pozemku parc. C KN č. 587/87 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 323,91 KB Prevod pozemku parc. C KN č. 587/88 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 126,21 KB Prevod pozemku parc. C KN č. 587/91 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 1,78 MB Prevod pozemkov v k. ú. Myslava pre N. V., Ing. V. V. a Ľ. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 428,21 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 5481 v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 490,88 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa pre spoločnosť OFTUM REAL s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 797,24 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v lokalite „Obvodové centrum Terasa“ medzi mestom Košice a Ing. I. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 795,84 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v lokalite „Obvodové centrum Terasa“ medzi mestom Košice a Ing. R. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 1,22 MB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre prof. Ing. J. B., PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 719,11 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Z. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 950,65 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Severné Mesto pre Ing. P. B., CSc. a manželku MUDr. E. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 997,17 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - prevod voľného nebytového priestoru č. - (pôvodne CO kryt) v bytovom dome na ul. Komenského č. 21 pre 9-tich vlastníkov bytov z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 474,67 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parcely registra CKN č. 6094/2 v k. ú. Severné Mesto pre p. Ing. G. G. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 2,57 MB Určenie spôsobu prevodu pozemku v lokalite Hrbovej ulice v k. ú. Severné mesto pre CRTC s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 626,02 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Grunt pre spoločnosť RG DEVELOPMENT, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 726,38 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Grunt pre spoločnosť RG DEVELOPMENT 2, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 478,69 KB Nájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom majetkovoprávneho vysporiadania areálu lokalita Popradská ul. pre Turkon s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 458,24 KB Prenájom častí pozemkov pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom za účelom výstavby verejného osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 492,31 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa pre účely realizácie projektu „Bytový dom Floriánska“ pre žiadateľa HOPE spol. s r.o. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 1002,28 KB Prenájom pozemku, parcely registra C KN č. 2651/10 v k. ú. Severné mesto pre Občianske združenie: Spoločenstvo pre lepšie bývanie Letná 11-17 z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 313,98 KB Prenájom pozemku reg. C-KN časť parc. č. 2503/1 v k. ú. Skladná pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 832,99 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod parkoviskom na Berlínskej ulici pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 878,09 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby: Verejné osvetlenie priestoru Berlínska 14 – 22, dvorná časť od Maďarskej ulice pre Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 1,05 MB Zverenie pozemkov vo vlastníctve Mesta Košice a stavebných objektov vybudovaných v rámci realizácie rezidenčného komplexu „Nová Terasa“ do Správy mestskej zelene v Košiciach“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 419,63 KB Zámena pozemkov v k. ú. Barca v lokalite Medenej ulice s Ing. D. S. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 1,37 MB Zriadenie vecného bremena pre stavbu „Zariadenie pre seniorov“ na pozemkoch v k. ú. Barca vo výške 1,- € v prospech Košického samosprávneho kraja PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
29. ZIP 950,15 KB Prevod nehnuteľností, pozemku pod stavbou a priľahlých pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Ing. J. J. a Ing. M. J. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
30. ZIP 321,06 KB Odňatie nehnuteľností pozemkov par. C KN č. 3755/546 a 3755/575, k. ú. Grunt zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
31. ZIP 158,56 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej časti Košice – Barca PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
32. ZIP 169,93 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Gemerská 2 Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
33. ZIP 170,15 KB Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Staničná 13 Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
34. ZIP 200,77 KB Informatívna správa o možnosti realizácie prechodu samosprávnych kompetencií v oblasti materských škôl z mestských častí na mesto PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
35. ZIP 369,96 KB Informácia o stave spracovania nového územného plánu pre mesto Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
36. ZIP 9,12 MB Územný plán mesta Košice, Koncept riešenia - Súborné stanovisko PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
37. ZIP 12,89 MB Územný plán zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
38. ZIP 18,25 MB Územný plán zóny Košice, Obytná zóna Poľov – Pažiť PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
39. ZIP 383,67 KB Návrh VZN mesta Košice o čistote a verejnom poriadku a prerokovanie protestu prokurátora PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
40. ZIP 683,66 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc „Lechkého ulica, Cikkerova ulica, Szabadosova ulica“ PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
41. ZIP 439,23 KB Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice – zosúladenie poplatku za komunálne odpady so zákonom o odpadoch 79/2015 Z. z. § 81, ods. 12 - pokračovanie rokovania o prerušenom bode PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
42. ZIP 301,43 KB Informácia o zámere mesta Košice – zriadenie príspevkovej spoločnosti BUSINESS KOŠICE PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
43. ZIP 806,71 KB Monitorovacia správa plnenia PHRSR mesta Košice a jeho funkčnej oblasti za rok 2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
44. ZIP 9,01 MB Záverečný účet mesta Košice za rok 2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
45. ZIP 503,75 KB Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1086 zo dňa 08.09.2022 - informácia o plnení podmienok uvedených v uznesení - Správa k obsahu a napĺňaniu „Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s.“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
46. ZIP 188,38 KB Informácia o výsledku kontroly NKÚ „Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe č. KA-002/2023/1140“ v organizácii Mesto Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
47. ZIP 351,11 KB Dohoda o nadviazaní partnerstva medzi mestom Košice a mestom Charkov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
48. ZIP 207,34 KB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
49. ZIP 194,57 KB Grantový program na rok 2023 - schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
50. ZIP 292,31 KB Financovanie stavebných úprav ciest a chodníkov formou splátok PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
51. ZIP 1,19 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
52. ZIP 526,81 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci VI. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 14.03.2023 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
53. --- Interpelácie poslancov MZ
54. --- Dopyty poslancov MZ
55. --- Rôzne
56. --- Záver