Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

25. 09.11.1994 O miestnom územnom systéme ekologickej stability ZRUŠENÉ
24. 09.11.1994 O správnych poplatkoch a iných poplatkoch ZRUŠENÉ
22. 12.01.1994 O zásadách používania vlajky mesta Košice ZRUŠENÉ
21. 17.01.1994 O opatreniach na hospodárne využívanie pitnej vody na území mesta ZRUŠENÉ
20. 14.10.1993 O triedenom zbere separovaného odpadu ZRUŠENÉ
19. 01.10.1993 O podmienkach chovu, manipulácie a odchyte zvierat na území mesta Košice ZRUŠENÉ
18. 14.09.1993 Zásady používania erbu mesta Košice ZRUŠENÉ
17. 07.06.1993 O trhovom poriadku a o podmienkach predaja požívatín na území mesta Košice ZRUŠENÉ
16. 07.06.1993 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi ZRUŠENÉ
15. 02.04.1993 O reklamných tabuliach, plagátových plochách a reklamných, informačných zariadeniach na území mesta Košice ZRUŠENÉ
14. 09.03.1993 O Digitálnej technickej mape Košíc
13. 09.03.1993 O vydávaní povolení na zvláštne užívanie komunikácií a s tým súvisiacimi výkopovými prácami na cestách I., II., III. triedy a na miestnych komunikáciach na území mesta Košice ZRUŠENÉ
12. 09.03.1993 O zákaze prevádzkovania nepovolených hazardných hier na verejnosti prístupných miestach na území mesta Košice ZRUŠENÉ
11. 21.01.1993 O spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Košice ZRUŠENÉ
10. 25.01.1993 O ochrane mokradí na území mesta Košice ZRUŠENÉ
9. 30.11.1992 O sprievodcovskej činnosti na území mesta Košice ZRUŠENÉ
8. 30.11.1992 O kontrole vykonávanej orgánmi mestskej samosprávy ZRUŠENÉ
7. 27.05.1992 O dražobnom poriadku ZRUŠENÉ
6. 27.05.1992 O kronike mesta Košice ZRUŠENÉ
4. 27.05.1992 O Mestskom požiarnom zbore v Košiciach ZRUŠENÉ
3. 07.01.1992 O mestskej polícii
2. 19.12.1991 O zakladaní, údržbe a ochrane zelene ZRUŠENÉ
1. 20.11.1991 O zimnej údržbe ZRUŠENÉ