Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

228. 04.01.2022 O zriadení Školskej jedálne, Galaktická 9, 040 12 Košice ako súčasť Materskej školy, Galaktická 11, 040 12 Košice
227. 04.01.2022 O spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
226. 04.01.2022 O režime užívania historickej časti mesta Košice
225. 04.01.2022 O miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice
224. 08.10.2021 Určenie názvu ulice „Ulica Andreja Kvasa“
223. 08.10.2021 Určenie názvu ulice „Ulica Záhrada Bernátovce“
222. 09.07.2021 O zriadení Centra voľného času, Fábryho 44, Košice ako súčasť Základnej školy, Fábryho 44, Košice
221. 13.07.2021 O výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest
220. 13.07.2021 O zmene hranice medzi MČ Košice - Krásna a MČ Košice - Nad jazerom v lokalite na Čechovovej ulici
219. 08.07.2021 O podmienkach predaja na trhovisku pred Verejným cintorínom mesta Košice
218. 26.05.2021 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Košice (trhový poriadok mesta Košice)
217. 12.08.2020 Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice
216. 29.05.2020 Určenie názvu ulíc „Inovecká ulica“ a „Bielohorská ulica“
215. 16.12.2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska „Cintorín sv. Rozálie“
214. 24.10.2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach
213. 24.10.2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach
212. 24.10.2019 O poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)
211. 24.10.2019 O miestnom poplatku za rozvoj
210. 28.06.2019 O zriadení Jazykovej školy, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice
209. 28.06.2019 O zriadení Centra voľného času, Gemerská 2, Košice ako súčasť Základnej školy, Gemerská 2, Košice
208. 28.06.2019 Podmienky poskytovania stravovania, bývania a starostlivosti v Centre pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice (nariadenie o starostlivosti v centre pre deti)
207. 28.06.2019 Prevádzkový poriadok „Židovského pohrebiska“
206. 28.06.2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska „Urnový háj - Južný cintorín“