Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 231

O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení


Dokumenty

1. PDF 81,39 KB Text VZN č. 231
2. PDF 50,52 KB Príloha č. 1 Zoznam školských štatistických výkazov typu Škol (MŠVVŠ SR) o činnosti školy alebo školského zariadenia
3. PDF 51,25 KB Príloha č. 2 Zoznam vydaných rozhodnutí o prijatí detí, žiakov a poslucháčov do MŠ, ZUŠ, JŠ, ŠKD a CVČ k 15.9. príslušného kalendárneho roka
4. PDF 52,09 KB Príloha č. 3 Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariadenia na rok 2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice