Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXVIII

XXVIII. zasadnutie a jeho pokračovanie 18.03.2022


Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

XXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

17. marca 2022 (štvrtok) od 8.30 hod. do 18.30 hoda.

a 18. marca 2022 (piatok) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Aktualizovaný program - XXVIII. zasadnutia MZ

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 1,2 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 687,95 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXV. zasadnutia MZ dňa 23.09. a 30.09.2021 do XXVI. zasadnutia MZ dňa 16.12. a 17.12.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 466,64 KB Návrh VZN mesta Košice o dani za ubytovanie PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 793 KB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Petícia za zákaz hazardných hier v meste Košice, návrh VZN mesta Košice o regulácii niektorých hazardných hier a návrh finančnej kompenzácie pre dotknuté mestské časti“ (aktualizovaný materiál) PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
6. ZIP 840,06 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc „Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska ulica, Grófska ulica, Ochotnícka ulica, Ulica pod Čapášom, a križovatky Križovatka Furmanec“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 162,43 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 237,63 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 328,35 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 227 o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 41,75 MB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 18/2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 46,23 MB Územný plán zóny „Košice – Šebastovce“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 38,28 MB Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot – IV“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 31,72 MB Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 28,36 MB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Územný plán zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. --- Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ v Košiciach“ PREDKLADÁ: p. Hlinka, poslanec MZ a predseda komisie MZ
16. ZIP 202,92 KB Oprava prejazdného úseku z MČ Košice - Krásna cez obec Košická Polianka v súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej cesty – informácia o postupe a aktualizácia uznesenia MZ v Košiciach č. 877 zo dňa 17.12.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 796,28 KB Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti a odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 – plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019 PREDKLADÁ: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice
18. ZIP 6,7 MB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 918,57 KB Zmena v zložení orgánov neziskových organizácií, ktorých je mesto Košice zakladateľ a schválenie dobrovoľne spolupracujúceho subjektu Mestskej časti Košice - Sever v neziskovej organizácii Perly Gotickej cesty PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 243,47 KB Menovanie člena kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 728,54 KB Menovanie členov kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a NTC Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 164,78 KB Menovanie členov kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 264,07 KB Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Modernizácia palubných počítačov vo vozidlách MHD“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 175,31 KB Informácia o predložení žiadostí o NFP so zameraním na Moderné technológie II v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, Špecifické ciele Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov a Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené dáta, za účelom realizácie projektu: „Moderné technológie v meste Košice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 251,15 KB Príprava na podanie Žiadostí o NFP - IROP, Prioritná os: 7 – REACT-EU, Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifický cieľ: 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach pre projekty: Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru, Košice; Zlepšenie environmentálnych aspektov vnútrobloku Húskova – Hemerkova, KVP; Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto (Branisková, Kuzmányho) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 194,04 KB Informácia o zapojení sa do výzvy v rámci Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027, Priorita 2: Spolupráca za zelenšiu strednú Európu, Špecifický cieľ 2.1: Podpora energetického prechodu do klimaticky neutrálnej strednej Európy pre projekt COvenaNt of uNiversities lEading the Carbon neutrality Transition – CONNECT (Dohovor univerzít vedúcich k prechodu na uhlíkovú neutralitu) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 178,47 KB Informácia o zapojení sa do výzvy v rámci Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027, Priorita 2: Spolupráca za zelenšiu strednú Európu, Špecifický cieľ 2.2: Zvýšenie odolnosti voči rizikám klimatických zmien v strednej Európe pre projekt Climate Resilient Communities of Central Europe – MISSION CLIMATE (Klimaticky odolné spoločenstvá strednej Európy) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. --- Návrh na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
29. ZIP 298,92 KB Grantový program na rok 2022 - schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
30. ZIP 385,4 KB Zelená grantová výzva na rok 2022 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
31. ZIP 324,26 KB Návrh na prerozdelenie dotácií na šport v roku 2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. ZIP 1,45 MB Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
33. ZIP 545,94 KB Informatívna správa o zámere mesta realizovať verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pre poskytnutie služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
34. ZIP 204,34 KB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Rozšírenie tréningového času na prenájom telocvične v objekte ZŠ Drábova 3 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o. z., Dúhová 26, Košice“ PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
35. ZIP 203,14 KB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Rozšírenie tréningového času v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach v malej telocvični priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
36. ZIP 206,78 KB Prenájom nebytových priestorov v budove na Čordákovej ulici z dôvodu hodného osobitého zreteľa pre nájomcu Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordáková 50, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
37. ZIP 834,22 KB Zverenie pozemkov pod detským ihriskom a hygienickým zariadením (Park Jozefa Psotku) do správy MČ Košice - Juh PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
38. ZIP 626,12 KB Archeologický komplex Dolná brána – zmena - zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
39. ZIP 1,3 MB Kúpa prevádzkovej budovy – dvoch predajných stánkov Ladožská 1A na parc. č. 4161/4 a č. 4161/5 v k. ú. Jazero do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
40. ZIP 2,84 MB Návrh na ukončenie Zmluvy o garantovanej energetickej službe v súvislosti s Mestskou krytou plavárňou PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
41. ZIP 122,39 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Veľká Lodina z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
42. ZIP 129,96 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Dominika Savia Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
43. ZIP 845,26 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. č. 6324, 6325 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
44. ZIP 766,07 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 4699/405 v k. ú. Terasa pre I. K. a manželku G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
45. ZIP 1,3 MB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Veľká Lodina pre M. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
46. ZIP 1,05 MB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MIMISO Košice s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
47. ZIP 1,68 MB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Grunt v lokalite Trieda KVP – Wuppertálska z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
48. ZIP 1,57 MB Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Južné Mesto pre vlastníkov bytov v bytových domoch Milosrdenstva 8, Brezová 3, Rastislavova 24 a 26 z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
49. ZIP 699,57 KB Prevod pozemku – časti parc. C KN č. 3342/1 v k. ú. Letná pre spoločnosť VIG Home, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
50. ZIP 1,28 MB Prevod hospodárskej budovy v k. ú. Košická Nová Ves v lokalite ulice Ku Gederu pre T. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
51. ZIP 266,86 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy v k. ú. Kostoľany nad Hornádom, Malá Lodina a Furča pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
52. ZIP 1,43 MB Navýšenie výmery prenajatej plochy v k. ú. Nové Ťahanovce pre Mestskú časť Košice - Sídlisko Ťahanovce za 1 € / rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
53. ZIP 1,37 MB Prenájom pozemku pod stavbou v k. ú. Terasa pre Mestskú časť Košice – Západ (vlastníka stavby) z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
54. ZIP 444,58 KB Predaj pozemku pod stavbou v k. ú. Nižný Klátov pre J. M. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
55. ZIP 1,07 MB Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre PaedDr. Š. L. a manželku Ing. A. L. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
56. ZIP 1,27 MB Prevod nebytových priestorov – garáží na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v k. ú. Šaca formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
57. --- Interpelácie poslancov MZ
58. --- Dopyty poslancov MZ
59. --- Rôzne
60. --- Záver