Komisie

Mestské zastupiteľstvo

Komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Volebné obdobie 2018 - 2022

Harmonogram zasadnutí komisií MZ na II. polrok 2019

 

Aktuálny prehľad rokovaní

Komisia Mestského zastupiteľstva Dátum rokovania  Čas rokovania  Miestnosť   Program      Výstupy     
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov        
Legislatívno-právna komisia   12.09.2019 13.00 D 310 pozvánka uznesenia
Komisia kultúry 04.09.2019 14.30 D 216 pozvánka uznesenia
Komisia národnostných menšín 09.09.2019 15.00 C 205 pozvánka uznesenia
Finančná komisia 12.09.2019 14.30 D 216 pozvánka uznesenia
Komisia pre vzdelávanie 10.09.2019 15.00 D 216 pozvánka uznesenia
Komisia športu a aktívneho oddychu 05.09.2019 15.00 D 216 pozvánka uznesenia
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   12.09.2019 15.30 D 310 pozvánka uznesenia
Komisia dopravy a výstavby 11.09.2019 15.00 C 205 pozvánka uznesenia
Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  08.10.2019 15.30 D 310 pozvánka uznesenia
Sociálna a bytová komisia 10.09.2019 14.00 C 205 pozvánka uznesenia
Majetková komisia   17.10.2019 14.00 D 208 pozvánka uznesenia
Komisia cirkví  09.09.2019 14.30 D 216 pozvánka uznesenia
Dočasná komisia pre usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a EEI s.r.o.  

Zloženie komisií 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: JUDr. Jaroslav Hlinka
Sekretár: Mgr. Katarína Popovič
Poslanci: Mgr. Jozef Andrejčák, MUDr. Ján Sekáč, Mgr. Marcel Vrchota, Ing. Jozef Filipko, Mgr.. Marcel Šaňa, Mgr. Peter Liba, Ing. Igor Petrovčik, Bc. Martin Seman, JUDr. Ing. Peter Huba, PhD., JUDr. Martin Balčík, MVDr. Zdenko Lipták  
Popis činnosti komisie


Legislatívno-právna komisia
Predseda: JUDr. Martin Balčík
Sekretár: JUDr. Andrea Ivanocová
Poslanci: JUDr. Ing. Peter Huba, PhD., Mgr. Jozef Andrejčák, Bc. Dominik Karaffa, Mgr. Marcel Vrchota, MVDr. Zdenko Lipták, JUDr. Jaroslav Hlinka
Neposlanci: JUDr. Roman Frnčo, JUDr. Tomáš Goga, MBA, Mgr. Marek Hutník, doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., JUDr. Matúš Lemeš, Mgr. Peter Múdry, doc. JUDr. Tibor Seman, PhD., Patrik Turošík, LL.M.
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia kultúry
Predseda: Mgr. Ľubomír Grega
Sekretár: Mgr. Andrea Takáčová
Poslanci: Mgr. Zuzana Slivenská, Mgr. Ladislav Strojný, Ing. František Ténai, MUDr. Ján Sekáč, Mgr. Lucia Gurbáľová, Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M., Jaroslav Dvorský, Mgr. Marián Horenský, PhD., PhDr. Róbert Schwarcz
Neposlanci: Andrej Ďurica, Mgr. Peter Himič, PhD., Jozef Horváth, Marián Hudák, Dorota Kenderová, Ing. Szabolcs Köteles, Mgr. Lucia Mináčová, Peter Radkoff, Ladislav Vasiľ 
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia národnostných menšín
Predseda: Ing. Jozef Filipko
Sekretár: Ing. Erika Hiszemová
Poslanci: Mgr. Marcel Šaňa, Michal Djordjevič, Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M.
Neposlanci: Mária Bicková, Ing. Ladislav Breicha, Mgr. Natália Dostovalová, CSc., PhDr. Angelika Dubíková, MVDr. Duy Vu NGUYEN, Mgr. art. Štefánia Gajdošová, Ing. Anton Glezgo, MUDr. Ivan Kolin, Ing. Otília Leskovská, Lívia Oltmanová, MVDr. Juliana Sokolová, Mgr. Viera Šándorová, doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc., Jiří Zaťovič
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie

Finančná komisia
Predseda: JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.
Sekretár: Ing. Marta Kažimírová
Poslanci: Ing. Ján Jakubov, Ing. Igor Petrovčik, JUDr. Martin Balčík, Daniel Rusnák, Mgr. Ladislav Lörinc, Mgr. Peter Liba, Henrich Burdiga, Ing. Milan Lesňák, Miroslav Špak  
Neposlanci: Ing. Zoltán Hanesz, PhDr. Patrik Kohut, Ing. Michal Kravčík, CSc., Ing. Roman Križalkovič, Ing. Peter Luczy, Ing. Maroš Michalik, Ing. Ladislav Takáč, PhD., Ing. Juraj Tobák, Ing. Slavomíra Ťahlová, PhD., Ing. Marián Zahoranský, PhD. 
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia pre vzdelávanie
Predseda: PhDr. Róbert Schwarcz
Sekretár: Blanka Eliášová
Poslanci: Mgr. Lucia Gurbáľová, Mgr. Marcel Šaňa, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Bc. Martin Seman, Ing. Erich Blanár, Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M., PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Mgr. Marián Horenský, PhD.
Neposlanci: Mgr. Mária Biľová, Radoslav Dráb, Mgr. Martin Fazekaš, RNDr. Silvia Görcsösová, RNDr. Milena Kačmarčíková, PaedDr. Katarína Martiňáková, Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP, RNDr. Miriam Melišová – Čugová, Dagmar Rondzíková, Mgr. Mária Sadovská, Mgr. art. Ján Samsely, ThLic. Radovan Sekan, Mgr. Gabriela Špaková 
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia športu a aktívneho oddychu
Predseda: Mgr. Ladislav Lörinc
Sekretár: Ing. Dana Šťastná
Poslanci: Michal Djordjevič, Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, MUDr. Ján Sekáč, Mgr. Marián Horenský, PhD., JUDr. Ing. Peter Huba, PhD., Mgr. Peter Liba, Bc. Martin Seman, Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M., Mgr. Ladislav Strojný, PhDr. Róbert Schwarcz, PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Ing. Erich Blanár, Ing. Lucia Iľaščíková, PhD., ING-PAED IGIP,  Ing. Milan Lesňák, Ing. Jozef Karabin
Neposlanci: PhDr. Karol Bačo, Mgr. Peter Berinšter, PaedDr. Jozef Bojčík, MPH , JUDr. Ján Caban, Mgr. Juraj Dudovič, Bc. Gabriela Ižáriková, JUDr. Róbert Jano, Peter Kasterko, Ing. Branislav Koniar, Ing. Roman Matoušek, Ing. Flóra Ondová Reiter, MUDr. Martin Paulo, Mgr. Daniel Potoma, Ing. Maroš Šiška, Mgr. Mário Švec, Ing. Juraj Tury, Ján Varga 
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Predseda: MUDr. Ján Sekáč
Sekretár: Ing.Štefan Daňo
Poslanci: Mgr. Ladislav Strojný, Ing. František Ténai, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Mgr. Marcel Vrchota
Neposlanci: Ing. Ladislav Korán, Želmíra Müllerová, Ing. Ján Nigut, Ing. František Palkó, Ing. Radovan Sušila, Ing. Ildikó Szegedyová, Ing. Mgr. Dagmar Takáčová, JUDr. Lenka Vargová Jurková, Mgr. Viktor Wurm
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia dopravy a výstavby
Predseda: Ing. Igor Petrovčik
Sekretár: Ing. Ján Gliganič
Poslanci: Mgr. Zuzana Slivenská, Ing. Erich Blanár, Ing. Mgr. Miloš Ihnát, Mgr. Ladislav Lörinc, Henrich Burdiga, Ing. Vladimír Saxa, Mgr. Marián Horenský, PhD., JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Bc. Dominik Karaffa, PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Miroslav Špak
Neposlanci: Ing. arch. Michal Burák, Ing. arch. Matúš Gomolčák, František Hrubý, Mgr. Marián Koszoru, Ing. Michal Krcho, PaedDr. Marián Mikulišin, Ing. Kristína Priesterová, Ing. Pavel Titl, Ing. Stanislav Tkáč, Ing. Stanislav Trník 
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia
Predseda: MVDr. Zdenko Lipták
Sekretár:  Ing. Mária Kottferová
Poslanci: JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Bc. Dominik Karaffa, Ing. Erich Blanár
Neposlanci: Ing. Gabriela Adamčáková, RNDr. Darina Barabasová, JUDr. Henrieta Halászová, Mgr. Oliver Kovács, MVDr. Peter Košúth, PhD., RNDr. Peter Krišovský, MUDr. Norbert Lukan, PhD., MVDr. Ladislav Molnár, RNDr. Martin Pizňák, Ing. Anna Schlentc, Ing. arch. Anna Soročinová, prof. Edita Virčíková 
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Sociálna a bytová komisia
Predseda: Iveta Adamčíková
Sekretár: Bc. Dana Surová
Poslanci: Mgr. Marcel Šaňa, Mgr. Lucia Gurbáľová, Bc. Martin Seman, Mgr. Zuzana Slivenská, Ing. Mgr. Miloš Ihnát
Neposlanci: Ing. Ján Bartko, Mgr. Jozef Béreš, PhDr. Eva Fábiánová, Ing. Mária Gamcová, PhD., Mgr. Darina Havrilová, Mária Hricová – Tomášová, Ing. Otília Horrocksová, Ing. Martina Juráková, PhDr. Lucia Kleinová, Mgr. Adam Očkaják, Mgr. Eduard Raffáč, Mgr. Alica Schützová 
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Majetková komisia
Predseda: Bc. Dominik Karaffa
Sekretár: Ing. Lýdia Juríková
Poslanci: Iveta Adamčíková, Ing. Marek Kandráč, Ing. Igor Petrovčik, Mgr. Marcel Vrchota, Mgr. Peter Liba, Ing. Jozef Filipko, Henrich Burdiga, Ing. Milan Lesňák
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia cirkví
Predseda: Mgr. Bernard Berberich
Sekretár: Ing. Mária Juhásová
Poslanci: Ing. Vladimír Saxa, Mgr. Peter Liba, Iveta Adamčíková
Neposlanci: ThLic. Pavol Bardzák, Rastislav Betina, PhDr. Eva Bombová, Ing. Ladislav Göőz, PaedDr. Dušan Havrila, PhD., ThLic. Peter Kentoš, Mgr. Ján Liba, ThDr. Radoslav Lojan, PhD., JUDr. JCLic. Jozef Miňo, Mgr. Dalibor Smolník, Mgr. Jaroslav Széles, MUDr. Tomáš Teššer, Mgr. Patrik Vojtek
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Dočasná komisia pre usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a EEI s.r.o.
Predseda: Henrich Burdiga
Sekretár: Mgr. Stanislav Takáč
Poslanci: Mgr. Ladislav Lörinc, Mgr. Ladislav Strojný, Mgr. Zuzana Slivenská, Ing. Igor Petrovčik, JUDr. Jaroslav Hlinka, Daniel Rusnák
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie/Zdroj: Referát samosprávnych orgánov MMK/