Prejsť na obsah

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia 2018 - 2022

Činnosť komisie:

a) zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti životného prostredia a verejného poriadku
a predkladá návrhy na ich možné riešenie,
b) prerokúva materiály, ktoré sa týkajú oblasti životného prostredia a ochrany zdravia mesta,
c) prerokúva materiály, ktoré sa týkajú oblasti verejného poriadku mesta,
d) na každom rokovaní komisia zaujíma stanovisko k informácii náčelníka Mestskej polície o jej činnosti za obdobie medzi rokovaniami komisie,
e) prerokúva správu náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice vypracovanú za hodnotené obdobie (1x za polrok),
f) prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré sú z oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a verejného poriadku,
g) prerokúva návrhy programového rozpočtu mesta pre ďalšie obdobie vrátane jeho zmien
a monitorovaciu a hodnotiacu správu k programovému rozpočtu mesta v sledovanom období,
h) prerokúva Program rozvoja mesta a environmentálnych projektov,
i) prerokúva informáciu o základnej činnosti referátu životného prostredia a energetiky Magistrátu mesta Košice,
j) prerokúva informácie prizývaných zástupcov organizácii a spoločností pôsobiacich v oblasti životného prostredia (napr. Správy mestskej zelene, zmluvného partnera v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a pod.), 
k) plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov mesta v oblasti svoje pôsobnosti.

 
Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách