Prejsť na obsah

Komisia pre deľbu pôsobnosti medzi mesto a mestské časti 2018 - 2022

Činnosť komisie:

Komisia sa riadi určenou obsahovou náplňou. Predseda komisie môže v rámci programu rozširovať a dopĺňať rokovania komisie. 

Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti (komisia pre kompetencie):

a) predkladá návrhy, pripomienky, podnety, prejednáva a prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré môžu ovplyvniť výkon pôsobností mestských častí,
b) vyjadruje sa ku všetkým návrhom všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú dopad na výkon pôsobností mestských častí,
c) vyhodnocuje efektívnosť, dostupnosť a vhodnosť deľby pôsobností medzi mesto a mestské časti a predkladá návrhy na zlepšenie ich činnosti,
d) poskytuje súčinnosť pri výkone pôsobnosti vykonávaných mestom aj mestskými časťami súčasne a predkladá návrhy na zlepšenie ich činnosti.