Prejsť na obsah

Komisia pre vzdelávanie 2018 - 2022

Činnosť komisie:

a) spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií predškolských a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
b) plní úlohy vyplývajúce z aktuálneho Programu rozvoja mesta: Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže,
c) vyjadruje sa k návrhom na osobitné zretele pri prenájmoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
d) predkladá návrhy, pripomienky, podnety a stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestského zastupiteľstva v oblasti pôsobnosti komisie,
e) predkladá návrhy na skvalitnene starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách a v školských zariadeniach

Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách