Prejsť na obsah

Finančná komisia 2018 - 2022

Činnosť komisie:

a) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom, kontroluje plnenie rozpočtu mesta,
b) vyjadruje sa k záverečnému účtu mesta a rozdeleniu prebytku hospodárenia do fondov mesta,
c) vyjadruje sa ku všetkým návrhom všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú dopad
na rozpočet mesta, k zavedeniu alebo zrušeniu miestnej dane a miestneho poplatku,
d) vyjadruje sa k návrhu na prijatie úveru alebo pôžičky,
e) zaujíma stanoviská k majetkovej účasti mesta v obchodných spoločnostiach,
f) vyjadruje sa k dôležitým investičným zámerom mesta,
g) vyjadruje sa k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
h) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie alebo zrušenie účelových fondov,
i) zaujíma stanoviská k hospodáreniu organizácií zriadených mestom a k ich zámerom, ktoré majú dopad na rozpočet mesta,
j) vyjadruje sa ku všetkým ostatným aktivitám, zámerom a koncepčným dokumentom mesta, ktoré majú dopad na financovanie a rozpočet mesta.

 
Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách