Prejsť na obsah

Sociálna a bytová komisia 2018 - 2022

Činnosť komisie:

a) prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iných materiálov vo svoje pôsobnosti a zaujíma k nim stanovisko,
b) prerokúva návrhy koncepcie sociálneho rozvoja mesta,
c) prerokúva podnety a žiadosti občanov a zaujíma k nim stanovisko,
d) prerokúva návrhy rozpočtu pre oblasť sociálnych vecí a bývanie a kontroluje plnenie rozpočtu mesta za danú oblasť,
e) vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení v sociálnej a bytovej oblasti,
f) vykonáva stretnutia s mestskými časťami a zaoberá sa s ich problémami v sociálnej oblasti,
g) iniciuje možnosti riešenia sociálneho bývania,
h) vyjadruje sa k zriadeniu sociálnych zariadení v meste,
i) sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na budovanie, udržiavanie a skvalitňovanie siete sociálnych služieb,
j) sleduje problematiku bezdomovcov, slobodných matiek, narkomanov a prostitúcie, najmä z hľadiska prevencie poskytovaných sociálnych služieb,
k) sleduje problematiku opustených detí a sirôt,
l) sleduje úroveň bývania najmä sociálne slabších vrstiev obyvateľstva,
m) vyhodnocuje svoju činnosť.

 
Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách