Prejsť na obsah

Majetková komisia 2018 - 2022

Činnosť komisie:

a) posudzuje prevod nehnuteľného majetku a:

  • navrhuje mestskému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice; posudzuje a navrhuje povolenie plnenia
    zo zmluvy v splátkach,
  • navrhuje mestskému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri nadobúdaní nehnuteľného majetku  do majetku mesta Košice,


b) posudzuje prevod hnuteľného majetku mesta a navrhuje výšku kúpnej ceny hnuteľného majetku,
c) posudzuje zriadenie vecného bremena a navrhuje náhradu  za zriadenie vecného bremena, 
d) posudzuje  prenájom majetku mesta v správe mesta na dobu neurčitú a prenájom majetku mesta na dobu určitú, navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku mesta v správe mesta na dobu neurčitú, a navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku mesta na dobu určitú; ak nájomné nie je určené predpisom mesta,
e) posudzuje prenájom majetku, ak je nájomcom mesto Košice a zaujíma stanovisko k výške nájmu,
f) zaujíma stanovisko k žiadostiam nájomcov o súhlas s prenajímaním majetku mesta
pre tretie osoby,
g) posudzuje a zaujíma stanovisko k dôležitým majetkovým úkonom a majetkovým právam vo vzťahu k prevodu majetku mesta a nadobúdaniu do majetku mesta, najmä k zriadeniu predkupného práva, práva spätnej kúpy a iné,
h) posudzuje a zaujíma stanovisko k ďalším dôležitým majetkovým úkonom vo vzťahu k majetku mesta a jeho majetkovým právam ako aj vo vzťahu k nadobúdanému majetku a majetkovým právam do vlastníctva mesta.

Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách

Prílohy

1. PDF 189,1 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 09.01.2019
2. PDF 226,92 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 07.02.2019
3. PDF 230,03 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 04.03.2019
4. PDF 202,9 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 01.04.2019
5. PDF 584,12 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 29.04.2019
6. PDF 408,99 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 20.05.2019
7. PDF 404,95 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 10.06.2019
8. PDF 542,33 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 26.06.2019
9. PDF 424,74 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 05.08.2019
10. PDF 587,16 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 02.09.2019
11. PDF 188,92 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 16.09.2019
12. PDF 428,33 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 07.10.2019
13. PDF 372,54 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 17.10.2019
14. PDF 261,86 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 04.11.2019
15. PDF 213,64 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 18.11.2019
16. PDF 236,4 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 02.12.2019
17. PDF 211,35 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 13.01.2020
18. PDF 688,49 KB Prehľad dochádzky členov majetkovej komisie v r. 2019
19. PDF 228,7 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 27.01.2020
20. PDF 584,4 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 09.03.2020
21. PDF 455,99 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 04.05.2020
22. PDF 1,41 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 25.05.2020
23. PDF 418,04 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 08.06.2020
24. PDF 396,03 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 15.06.2020
25. PDF 628,89 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 07.09.2020
26. PDF 451,67 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 05.10.2020
27. PDF 633,74 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 11.01.2021
28. PDF 387,65 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 02.02.2021
29. PDF 597,88 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 30.03.2021
30. PDF 417,01 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 19.04.2021
31. PDF 406,02 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 17.05.2021
32. PDF 604,45 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 07.06.2021
33. PDF 584,36 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 21.06.2021
34. PDF 633,45 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 06.09.2021
35. PDF 436,5 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 11.10.2021
36. PDF 426,42 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 08.11.2021
37. PDF 446,91 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 06.12.2021
38. PDF 172,07 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 07.02.2022
39. PDF 160,62 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 28.02.2022
40. PDF 205,99 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 25.04.2022
41. PDF 183,59 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 16.05.2022
42. PDF 162,99 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 06.06.2022
43. PDF 187,34 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 25.07.2022
44. PDF 187,77 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 05.09.2022
45. PDF 168,92 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 26.09.2022