Majetková komisia 2018 - 2022

Činnosť komisie:

a) posudzuje prevod nehnuteľného majetku a:

  • navrhuje mestskému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice; posudzuje a navrhuje povolenie plnenia
    zo zmluvy v splátkach,
  • navrhuje mestskému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri nadobúdaní nehnuteľného majetku  do majetku mesta Košice,


b) posudzuje prevod hnuteľného majetku mesta a navrhuje výšku kúpnej ceny hnuteľného majetku,
c) posudzuje zriadenie vecného bremena a navrhuje náhradu  za zriadenie vecného bremena, 
d) posudzuje  prenájom majetku mesta v správe mesta na dobu neurčitú a prenájom majetku mesta na dobu určitú, navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku mesta v správe mesta na dobu neurčitú, a navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku mesta na dobu určitú; ak nájomné nie je určené predpisom mesta,
e) posudzuje prenájom majetku, ak je nájomcom mesto Košice a zaujíma stanovisko k výške nájmu,
f) zaujíma stanovisko k žiadostiam nájomcov o súhlas s prenajímaním majetku mesta
pre tretie osoby,
g) posudzuje a zaujíma stanovisko k dôležitým majetkovým úkonom a majetkovým právam vo vzťahu k prevodu majetku mesta a nadobúdaniu do majetku mesta, najmä k zriadeniu predkupného práva, práva spätnej kúpy a iné,
h) posudzuje a zaujíma stanovisko k ďalším dôležitým majetkovým úkonom vo vzťahu k majetku mesta a jeho majetkovým právam ako aj vo vzťahu k nadobúdanému majetku a majetkovým právam do vlastníctva mesta.

Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách