Legislatívno-právna komisia 2018 - 2022

Činnosť komisie:

a) prerokúva a posudzuje najmä návrhy a zmeny všeobecne záväzných nariadení mesta, iných normatívnych dokumentov mesta, podliehajúcich schváleniu mestského zastupiteľstva (napr. Štatút mesta Košice, Legislatívne pravidlá tvorby normatívnych aktov mesta Košice,...), rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, z hľadiska vecnej koordinácie, z hľadiska súladu s platnými právnymi predpismi a z hľadiska legislatívno-technickej úpravy,

b) vyhodnocuje v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov spolu s navrhovateľom všeobecne záväzného nariadenia pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.

Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách

Prílohy

1. ZIP 819,07 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 28.01.2019 a vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 157
2. PDF 354,35 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 06.02.2019
3. ZIP 557,65 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 08.04.2019 a vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 157
4. ZIP 1,6 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 13.06.2019 a vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 138 a k VZN č. 173
5. ZIP 921,38 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 12.09.2019 a vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 70 a k návrhu VZN O miestnom poplatku za rozvoj
6. ZIP 2,65 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 05.12.2019 a vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 78, k VZN č. 131, k VZN č. 132 a k VZN č. 211
7. PDF 374,33 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 13.02.2020
8. PDF 545,9 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 25.05.2020
9. ZIP 1,24 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 22.06.2020 a vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 157 a k návrhu VZN o komunikáciách
10. ZIP 1,81 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 13.10.2020, vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 34 a pozmeňujúci návrh k návrhu zmeny VZN č. 157 Hlasovanie per rollam
11. ZIP 626,01 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 01.02.2021 a pozmeňujúci návrh k návrhu zmeny VZN č. 70 Hlasovanie per rollam do 02.02.2021
12. PDF 465,13 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 27.04.2020 Hlasovanie per rollam do 28.04.2021
13. ZIP 1,11 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 23.06.2021 a vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o výkone správy pri os. užívaní miestnych a účelových ciest Hlasovanie per rollam do 24.06.2021 /vrátane/
14. PDF 380,48 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 16.09.2021