Prejsť na obsah

Legislatívno-právna komisia 2018 - 2022

Činnosť komisie:

a) prerokúva a posudzuje najmä návrhy a zmeny všeobecne záväzných nariadení mesta, iných normatívnych dokumentov mesta, podliehajúcich schváleniu mestského zastupiteľstva (napr. Štatút mesta Košice, Legislatívne pravidlá tvorby normatívnych aktov mesta Košice,...), rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, z hľadiska vecnej koordinácie, z hľadiska súladu s platnými právnymi predpismi a z hľadiska legislatívno-technickej úpravy,

b) vyhodnocuje v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov spolu s navrhovateľom všeobecne záväzného nariadenia pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.

Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách

Prílohy

1. ZIP 819,07 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 28.01.2019 a vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 157
2. PDF 354,35 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 06.02.2019
3. ZIP 557,65 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 08.04.2019 a vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 157
4. ZIP 1,6 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 13.06.2019 a vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 138 a k VZN č. 173
5. ZIP 921,38 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 12.09.2019 a vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 70 a k návrhu VZN O miestnom poplatku za rozvoj
6. ZIP 2,65 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 05.12.2019 a vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 78, k VZN č. 131, k VZN č. 132 a k VZN č. 211
7. PDF 374,33 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 13.02.2020
8. PDF 545,9 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 25.05.2020
9. ZIP 1,24 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 22.06.2020 a vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 157 a k návrhu VZN o komunikáciách
10. ZIP 1,81 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 13.10.2020, vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 34 a pozmeňujúci návrh k návrhu zmeny VZN č. 157 Hlasovanie per rollam
11. ZIP 626,01 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 01.02.2021 a pozmeňujúci návrh k návrhu zmeny VZN č. 70 Hlasovanie per rollam do 02.02.2021
12. PDF 465,13 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 27.04.2021 Hlasovanie per rollam do 28.04.2021
13. ZIP 1,11 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 23.06.2021 a vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o výkone správy pri os. užívaní miestnych a účelových ciest Hlasovanie per rollam do 24.06.2021 /vrátane/
14. PDF 380,48 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 16.09.2021
15. ZIP 628,02 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 08.12.2021 a vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmeny VZN č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva Hlasovanie per rollam do 10.12.2021 do 9.00 hod.
16. ZIP 1,33 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 13.12.2021 a vyhodnotenie pripomienok k návrhu na nové VZN mesta Košice o regulácii niektorých hazardných hier Hlasovanie per rollam do 13.12.2021 do 11.00 hod.
17. ZIP 1,2 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 10.03.2022 a vyhodnotenie pripomienok k návrhu na nové VZN mesta Košice o regulácii niektorých hazardných hier a k VZN o určení názvov ulíc v MČ Košice - Lorinčík
18. ZIP 1007,81 KB Uznesenie komisie z elektronického hlasovania dňa 14.03.2022 a vyhodnotenie pripomienok k návrhu na zmenu VZN č. 52 O záväznej časti ÚPN-Z Košice – Myslava Hlasovanie per rollam do 14.03.2022 do 15.00 hod.
19. ZIP 926,61 KB Uznesenie komisie z elektronického hlasovania dňa 09.06.2022 a vyhodnotenie pripomienok k návrhu na zmenu VZN č. 52 O záväznej časti ÚPN-Z Košice – Myslava Hlasovanie per rollam do 10.06.2022 do 10.00 hod.
20. ZIP 1,02 MB Uznesenia komisie z elektronického hlasovania dňa 31. 08. 2022 a vyhodnotenie pripomienok k VZN 78 a k návrhu VZN, ktorým sa vyhlasuje Závazná čast ÚPN-Z Košice – Tlačiarne Hlasovanie per rollam do 02. 09. 2022 10:00 hod.