Prejsť na obsah

Dočasná komisia pre usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a EEI s.r.o. 2018 -2022

Činnosť komisie:

a) vyhodnocuje odborné analýzy, stanoviská, posudky, expertízy, ako aj úkony, ktoré sú účelné k usporiadaniu, urovnaniu a ukončeniu akýchkoľvek právnych vzťahov v meste Košice, ktorých predmetom je prevádzkovanie parkovacích miest v meste Košice a/alebo urovnanie akýchkoľvek nárokov právnej, finančnej alebo inej povahy EEI s.r.o., IČO: 35871113, so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava a/alebo tretími osobami s obchodnou spoločnosťou EEI s.r.o. personálne a/alebo kapitálovo prepojenými (ďalej spolu len „spoločnosť EEI“) voči mestu Košice (ďalej len „mesto“) alebo mesta voči spoločnosti EEI, a to jednak od externých dodávateľov ako aj od jednotlivých odborných útvarov mesta alebo orgánov samosprávy mesta, vrátane stálych komisií mestského zastupiteľstva,

b) pripravuje a/alebo zabezpečuje prípravu všetkých súvisiacich podkladov pre schválenie uznesenia mestským zastupiteľstvom v prípade dosiahnutia výsledkov a/alebo čiastočných výsledkov negociácie, ale i v prípade, že okolnosti môžu nasvedčovať reálnosť dosiahnutia cieľov a/alebo čiastočných cieľov rokovania so spoločnosťou EEI,

c) spolupôsobí pri vypracúvaní návrhov, podkladov, analýz a poskytuje vyjadrenia a súčinnosť na rokovania osobitného splnomocnenca mesta povereného rokovaním so spoločnosťou EEI v prípade, ak si to okolnosti budú vyžadovať,

d) prerokúva a pripomienkuje analýzy, stanoviská, posudky, expertízy ako aj návrhy spoločnosti EEI,

e) vyjadruje sa k materiálom na zasadnutie mestského zastupiteľstva v oblasti svojej pôsobnosti,

f) spolupôsobí pri tvorbe koncepcie usporiadania, urovnania a ukončenia akýchkoľvek právnych vzťahov v meste, ktorých predmetom je prevádzkovanie parkovacích miest v meste a/alebo urovnanie akýchkoľvek nárokov spoločnosti EEI voči mestu alebo mesta voči spoločnosti EEI,

g) spolupracuje s jednotlivými odbornými útvarmi mesta, komisiami mestského zastupiteľstva ako aj s inými záujmovými, odbornými a profesnými subjektmi v oblasti svojej pôsobnosti;

 
Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách