Všeobecne záväzné nariadenie č. 61

O pravidlách určovania poradia uchádzačov o sociálne byty mesta